RIKKAIMMAT VALTIOT (G20-maat) pitivät lokakuun 2021 lopulla huippukokouksen Roomassa. 1999 perustetun yhteisön päähuoli koskee RAHAVALTAA. Sen kokoukset ovat siksi MIELENOSOITUSTEN kohteena. KIINAN JA VENÄJÄN JOHTAJAT eivät osallistu suoraan kokoukseen.

Glasgow'n ILMASTOKOKOUS käynnistyi heti G20-maiden kokouksen jälkeen.

*

MAAPALLON VALTIOT eivät ole pystyneet ratkaisemaan yhdessä (esimerkiksi YK:ssa) ilmaston, luonnon, eläinkunnan sekä ihmiskunnan suurimpia ongelmia vaikka KANSAINVÄLISTYMINEN on lisääntynyt.

VALTIOIDEN MAAPALLO on päättymässä yhteiskunnallisena organisoitumismallina. ILMASTONMUUTOSVALLANKUMOUSKIN on johtamassa ”VALTIOTTOMAAN LOPPUTILAAN”.

VALTIOON PYSÄHTYMINEN ON EREHDYS.

*

Ihmisillä on vahva taipumus heittäytyä MUUTOSVASTAISIKSI ja ”PYSÄHTYÄ EILISEEN”. Toiseksi ihmisillä on vahva taipumus kuvitella, että ongelmat johtuvat aina muista.

Esisokraatikko Herakleitos on kuitenkin oikeassa ”KAIKKI VIRTAA JA MUUTTUU”. Myös puhe ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISESTA” on virhe. Ja ongelman ydin voi piillä myös itsessä.

Pyrin 1980-luvun lopulla aktiivisesti käynnistämään Turun uuden yleiskaavakierroksen. Olen oppinut vasta viime aikoina ymmärtämään sen, että olin myös itse syypää niihin konflikteihin, joihin tuolloin ajauduin.

Olin pysähtynyt menneeseen (kiinnostuksesta historiaan, 1970-luvula harjoittamaani marxilaisuuteen jne.). Yhteiskunta oli 1980-luvulla syvässä murroksessa eikä siihen kuulunut ”tietousko kokonaisvaltaiseen hallitsemiseen” kuten tapahtuu yleiskaavoituksessa.

Myös suuri kansansuosioni Turun kunnallisvaaleissa 1990 perustui ”äänestäjieni pysähtyneisyyteen ja muutosvastaisuuteen”.

*

Ihmisen synnynnäinen tietäminen on uskomus. Tietäminen edellyttää pysähtymistä mutta muuttumattomuus on mahdottomuus. Mitään ei ole eikä tule olemaan, tietouskolla todistetuksi todellisuudeksi ja varmaksi.

*

Yhdenmukaisuuteen ja yhtenäisyyteen perustuva tasavalta SUOMEN VALTO sekä vuosisatoja jatkuneeseen MAATALOUSKULTTUURIIN pohjautuva nykyinen KAUHAVALAISUUS ovat monessa suhteessa täysin eri asioita.

Tasavaltaiseen valtioon kuuluminen ei ole sama kuin maatalouden koneellistaminen ja ”yrittäjärunnaaminen”. Eikä valtion jäsenenä oleminen ole sitä, että osaa ajaa henkilöautoa ja käydä autolla kaupassa.

”AVOHAKKUUAUKOT” OVAT LISÄÄNTYNEET viimeksi täällä Kauhavalla. Metsänomistajat ovat tulleet täällä valtion harjoittaman kansainvälisen politiikan johdosta levottomiksi.

*

Maapallon muuttuu yllätyksellisin kääntein. Kiina katsoo omistavansa Taiwanin saaren ja ottaa sen takaisin itselleen vaikka sodalla, KIINASTA on samalla tulossa uusi ”MAAILMANPOLIISI”. Saksat saatetaan erottaa uudestaan kahdeksi valtioksi (mutta entiseen DDR-valtioon ei palata).

Bismarckin viha ranskalaisia kohtaan ja Hegelin nationalismi-filosofia yhdistivät HAJANAISEN Saksan. Hitler saattoi siksi toteuttaa yrityksen vallata koko Venäjä (saksalaisten ja suomalaisten päävihollisen) sekä toteuttaa yrityksen hävittää teollisesti kaikki juutalaiset maan päältä.

*

IHMISLAJILLA on luontainen taipumus harjoittaa YHTEISTOIMINTAA (kuten muillakin eläimillä). YHTEISTYÖ voi olla spontaania yhteistyötä, jota säätelee ”luonnonlait” tai yhteisön omat kulttuuriset säännöt.

Esimerkiksi maatalouskulttuurinen yhteiskunta jossa on siirrytty SARKAJAOSTA ISOJAKOON johtaa ”kirjoittamattomaan tapasääntelyyn”. Maatilakeskukseen muodostuu tuolloin erikseen ”isäntäväki” ja erikseen ”palvelusväki” sekä kahtiajako ”OMAT” ja ”ULKOPUOLISET”.

*

KATKEAMATTOMAAN MUUTOKSEEN SISÄLTYY MYÖS YHTEISTYÖN PÄÄTTYMINEN.

1700-luvun valistuksen iskulauseina oli ”JÄRKI JA VAPAUS”. Ehkä tärkein tuon aikakauden väittelyaihe koski ”KANSAA”. NYT, tietouskosta luopumisen jälkeen, VALLANKUMOUKSEN iskulauseena täytyy olla ”OLEMINEN, KAAOS, MUUTOS, SATTUMA JA VAPAUS”.

MAATILAKULTTUURIN kohdalla pahin ristiriita on vallinnut ISÄNTÄVÄEN (omistaja ja johtaja) ja PALVELUSVÄEN (työntekijäväki) välillä.

NATIONALISMI korostaa koko ”kansakunnan” sivistämistä. Sivistäminen (vrt. esim. entisen aateliston sivistys) turmelee kuitenkin ”KANSAN ALKUPERÄISYYDEN”. Ristiriitaa isäntäväen ja palvelusväen välillä (ristiriidan hävittämistä) voi verrata myös KAUPUNKIEN säätyerojen kumoamiseen.

”JÄRJEN (tietouskon) vastakohta on uskominen, esimerkiksi maaseudun hurmoshenkinen kansanuskovaisuus oli järjenkäytön vastakohta. Maaseutukulttuurissa vallinnut säätyero” tulee hävittää.

*

Jos viranomaiset alkavat muokkaamaan luonnonmukaista maailmassaoloa ”LAKIPYKÄLIEN VIIDAKOKSI” (LAIN SANAA AHDASMIELISESTI SEURAAMALLA, esimerkiksi KOTIRAUHAN vastaisesti sosiaalihuoltoa koskevalla lainsäädännöllä ja lastensuojelulailla se on vastoin valtion perustamisfilosofiaa ja perustuslakia (”käytännön valtiosopimusta”, johon sisältyy myös esimerkiksi yksityisyyden suoja).

SUOMEN PERUSTUSLAIN (11.6.1999) mukaan ”Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen… (7§)...”Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja KOTIRAUHA on turvattu… (10 §).

*

MAATALOUSKULTTUURISEEN KAUHAVALAISUUTEEN (Lapuanjokilaaksoon) kasvaneilla on vieläkin vahva taipumus ”VAIN OMAT - LAUMAHENKISYYTEEN” ja YKSILÖLLISYYDEN vastustamiseen. Kauhavalaisilla on suuri houkutus puuttua muiden yksityiseen.

Kauhavalaisten mielestä KAIKKIEN TULEE esimerkiksi samaan ”kulttuuriseen putkeen” kasvaakseen KÄYDÄ ”LUKKARINKOULU JA ARMEIJA”. Eikä eksistentialistista ajattelua saa edes ymmärtää.

*

Nykyinen Suur-Kauhava on ”AUTOKAUPUNKI”. Oman auton varassa toimiva yhteiskunta on nykyisin vihamielisyyden kohteena. ”AUTOTTOMUUS” ON Kauhavalla kirosana.

Lisäksi Suur-Kauhavan nykyisiin toimintoihin sisältyy monia muita vakavia ympäristöongelmia. Suur-Kauhavalla ei ole uskallettu laatia yleissuunnitelmaa josta käy ilmi seudun tuleva ALUERAKENNE (”yleiskaava”). Aluerakenteen puuttuminen johtaa koko ajan uusiin riitoihin liitoskuntien kesken.

*

Pelkkä KUNTASUUNNITTELU ei riitä.

ALUERAKENTEESEEN SISÄLTYVÄ MUUTOS pelottaa kauhavalaisia sillä se koskee myös seudun taloudellista järjestelmää yrittäjyysinnostusta). Ilmastonmuutos kuitenkin pakottaa kauhavalaisetkin suuriin muutoksiin. Maatalouden asema on nyt muuttumassa erityisen nopeasti ILMASTONMUUTOSVALLANKUMOUKSEN edetessä.

*

VALLANKUMOUKSEN ONNISTUMINEN VENÄJÄLLÄ PIETARISSA (1917) JA KOMMUNISTISEN VALTION PERUSTAMINEN (NL 1922) aiheutti eri puolilla maapalloa VASTAREAKTIOITA.

NEUVOSTOLIITOSTA tuli pelottava.

*

Suomessa TALONPOIKIEN LAPUANLIIKE tulee ymmärrettäväksi myös siksi, että suuri osa Venäjän marxilaisista vallankumouksellisista oli sorrettuja talonpoikia.

”MAASEUDUN SUOMALAINEN PALVELUSVÄKI” näki maatilakeskuksissa VENÄJÄN VALLANKUMOUKSESSA (osana VALISTUSTA JA TEOLLISTA VALLANKUMOUSTA) tilaisuutensa nousta sorrosta valtaan. Koska heidän ”PUNAINEN AATE JA LIIKE” oli vastakohta ”ISÄNTÄVÄEN VALKOISELLE AATTEELLE JA LIIKKEELLE” syttyi SUOMESSAKIN SISÄLLISSOTA (1918).

*

YHTEISÖN ORGANISOITU YHTEISTYÖ alkaa usein filosofisesta pohdinnasta ja johtaa sen jälkeen käytännön järjestelyyn OMAN VALTION PERUSTAMISEKSI (valtiojärjestys, perustuslaki). Valtiofilosofisen pohdinnan perustan uskotaan sisältyvän yleensä KANSAAN.

Mutta mitä voisi sanoa nykyisestä ”BAILAILUKANSASTA”? Sehän kuluttaa ja juhlii leveämmin kuin entinen aatelisto ja kuninkaalliset.

Ensin oli EDISTYSUSKOINEN JA JÄRKIPERÄINEN KANSAN IHAILEMINEN (VALISTUS). Sitten tuli NATIONALISTINEN KANSANROMANTIIKKA JA NYT IHAILLAAN TIETOUSKOISTA KANSANTERVEYTTÄ. Niihin kaikkiin sisältyy monenlaisia ongelmia.

*

Esimerkiksi ”HÄRMÄN LAKEUKSILTA” kirjoittaja ja kuvittaja SAMULI PAULAHARJU oli IDEALISTINEN KANSANROMANTIKKO JA NATIONALISTI. Hän ei ollut esimerkiksi TIETOUSKOINEN KULTTUURITUTKIJA.

TIETOUSKO on johtanut siihen, että myös KANSANTERVEYSTYÖ ON EPÄONNISTUNUT. Eteläpohjalainen KUNTAYHTEENLIITTYMÄ KAKSINEUVOINEN käy tästä hyvänä esimerkkinä.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO ei tule ainoastaan liian kalliiksi, se pohjautuu myös aikansa eläneeseen käsitykseen KANSASTA JA VALTIOSTA.

*

VALTION perustaminen käy esimerkkinä kokonaisen kansan organisoitumisesta.

VALTIO ON keinotekoinen YHDYSKUNTA, joka käyttää OMALLA ALUEELLA hallinnollista, oikeudellista ja taloudellista VALTAA, valtiolla on myös oma VÄKIVALTAMONOPOLI (poliisi ja armeija).

Valtio käyttää lainsäädäntöä yhtenä keskeisenä hallitsemiskenona. LAKI ON KIELTÄVÄ, KÄSKEVÄ TAI SALLIVA OIKEUSNORMI. OIKEUS tarkoittaa sitä, että jollakin taholla on oikeus tehdä toiselle jotakin. Ja oikeus käyttää jonkun käskystä myös VÄKIVALTAA.

NORMI ON ”kevyt ohjausväline”, koska se on pelkästään ohjaava esikuva, sääntö tai ohje. KOKONAISTA VALTIOTA ei voi hallita normeilla.

*

SUOMEN VALTIO on perustettu vuonna 1917. Perustuslain mukaan Suomi on TÄYSVALTAINEN TASAVALTA ja OIKEUSVALTIO. Suomen perustamisen aikoihin selvitettiin myös muunlaisia YHTEISKUNTASOPIMUKSIA (esimerkiksi sitä, pitäisikö valtiolla olla oma KUNINGAS).

VALTIOVALTA kuuluu Suomessa KANSALLE. Suomen valtion kansaa edustaa vaaleilla valittu KANSANEDUSTUSLAITOS. Eduskunta säätää Suomen valtion lait.

Kaikkia Suomen kansalaisuuden saaneita täytyy kohdella tasa-arvoisesti ja lakien mukaisesti. IHMISET ovat yhdenvertaisia lain edessä. Mutta niin ei aina tapahdu.

Suomen valtion jäseniä ei saa kohdella jakamalla kansalaiset ihmiset ”omiin ja ulkopuolisiin”.

Onko Suomi joka suhteessa oikeusvaltio? SUOMEN PERUSTUSLAIN mukaan EDUSKUNTA valitsee neljän vuoden toimikaudeksi OIKEUSASIAMIEHEN kaksi apulaisoikeusasiamiestä.

*

VALTIO ”TUKEHTUU ENSIN OMAAN PULLAANSA”.

Vuonna 2003 kuolleen filosofin ja akateemikon Georg Henrik von Wrightin kirjassa ”TIETO JA YMMÄRRYS”, 1999, sivu 74 sanotaan, että:

”On ajateltavissa, että TEOLLISEN (suurennos JP) ja teknifioituneen yhteiskunnan komplikaatiot ovat niin suuria, että demokraattisen (kansanvaltaisen /lisäys JP) osallistumisen virallisiin päätöksentekoprosesseihin täytyy ajan mittaan kuihtua tyhjäksi kannattamisen tai vastustamisen mahdollisuudeksi käsittämättömien vaihtoehtojen edessä.”

*

Suomi on nyt vähän yli sata vuotta vanha TEOLLISTUNUT valtio. Eduskunnan säätämät lait ovat runsaat ja vaikeatajuiset. Kansalaiset eivät voi edes tietää niiden kaikkien olemassaolosta.

Ja uudet digijärjestelmät rönsyilevät niin villisti, että lopputulos ei voi olla muuta kuin kaaos.

Suomen kansa on JO NYT VALTIOSSA käsittämättömien vaihtoehtojen keskellä. Hallintoon osallistuminen ja vaikuttaminen ei tapahdu enää LAINSÄÄDÄNNÖN pohjalta siten kuin sen on ajateltu alun perin toimivan.

LAKIVUORESTA on tullut laajana käsittämätön.

Luonnollinen ARKI on vaihtunut kokonaiseksi byrokratiaviidakoksi. Siinä lapsen koulusta pois jääminen voi paisua koulukuraattorin alkupamauksesta esimerkiksi lastensuojeluun (laki), aviosuhteeseen ja avioeroprosessiin.

Uusimman teollisen aikakautemme tekniikka on johtanut siihen, että TARKKAILU JA VALVONTA (automaattinen digi) ja taloudellisen hyödyn irtiotto ihmisistä tehostuu ja lisääntyy.

Koneen informaatio korvaa hermeneuttisen puheen ja vuorovaikutuksen ja aiheuttaa stressiä.

Edistys on myytti. Eduskunta ei edusta enää koko kansaa. Viha ja anarkia konservatiivista VALTIOTA VASTAAN on lisääntymässä.

*

PUOLUEET KILPAILEVAT NYT KANSANSUOSIOSTA nyt kovemmin kuin koskaan aikaisemmin. Eduskunta edustaa nyt sisäänpäin kääntyneen itseään ja puoluevaltaa.

VALTIOVALTA EI OLE OSOITTANUT YMMÄRRYSTÄ NUORTEN (tulevien sukupolvien) VÄKIVALLATTOMIA PROTESTEJAKAAN KOHTAAN VAIKKA NIISSÄ on ollut kyse koko Suomen kansan TURVALLISUUDESTA (katso Suomen perustuslaki, 7 §).

YLEN UUTISOINTI JATKUU ”NORMAALIOLOUUTISOINTINA” vakka VALTIO taistelee olemassaolostaan keskellä POIKKEUSOLOJA (haasteena virustorjunta ja ilmastonmuutos).

Suomen Vasemmistoliitossa (puolueessa) on tuullut (vuodesta 1990) niin monesta eri ilmansuunnasta, että siinäkin on kyse yleisestä yllätyksellisestä ilmastonmuutoksesta.

*

Jos nyt vallitsevaa olosuhdetta arvosteleva kansalainen kieltäytyy VÄKIVALLAN KÖYTÖSTÄ se ei merkitse sitä, että KIELTÄYTYY KANSALAISTOTTELEMATTOMUUDESTA.

Jos tekee nyt TERRORITEON, paljastaa olevansa itse edistysuskoinen, mutta pettynyt siihen mihin kehitys on tietouskossa kulkenut. TERRORITEOSSA EI OLE MITÄÄN MIELTÄ.

TYYTYMÄTTÖMYYS edustuksellista hallintoa kohtaan on Suomessa kasvussa. *

KAUHAVAN POWERPARKIN omistaja tietää, mitä on maatalouselinkeinosta pulppuava kanta-kauhavalainen TEOLLISUUDEN VASTAISUUS.

MILITARISMI JA YRITTÄJYYS eivät pelasta Suomea ja Kauhavaa. On turha yrittää salata myös sitä, että Lapuanjokilaakso ja Suur-Kauhava oli 1900-luvun alussa täynnä renkiä ja piikoja villeine asuinpaikkoineen ja omaksuivat MARXILAISEN TYÖVÄENLIIKKEEN.

*

MAATALOUSKULTTUURINEN PERINNE LEIMAA MYÖS KAUPUNKIKULTTUURIN.

SEINÄJOEN KAUPUNKI on saanut alkunsa (kaupunki 1960-) siitä kun maatalousvaltaisen ILMAJOEN SYRJÄKYLÄLLÄ tehtiin rautatietä ja alettiin pakkaamaan perusmaataloustuotteita teollisesti ja pantiin pakatut tuotteet myyntiin uudella korkeammalla hinnalla.

Seinäjoen oudosta kaupunkikulttuurista kerrottakoon se, että olen todella nähnyt Seinäjoen tangomarkkinoilla sen kuinka tangojuhlaa bailaavat hotkaisevat rokaten kaljatuopillisen kaljaa.

*

IHAN KAIKKI TÄYTYY MUUTTAA. UUSI AIKAKAUSI ON ALKAMASSA.

UUSLIBERALISMIN ”NÄKYMÄTÖN KÄSI” on viimeistellyt viimeksi TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN täydelliseksi LUONNON, ILMAKEHÄN JA ELÄMÄN TUHOAJAKSI. NYT TARVITAAN TOTAALINEN MUUTOS. Kaikki tähänastiset käsityksetkin täytyy muuttaa.

ESIMERKIKSI KOSKA ”TURUNTAUTINEN MEININKI” TEHOSTAA KAPITALISTISTA TALOUTTA. Mutta koska länsimainen kulttuuri pohjautuu KRISTILLISEEN ORJA- JA HERRAMORAALIIN kaikki jaetaan dualistisesti hyvään ja pahaan sekä pahaa karsitaan yhteiskunnasta niin innokkaasti että sillä aiheutetaan haittaa talouskasvulle.

*

Koska ihminen on kehittynyt äärimmäisen pitkän ajan kulussa osana muuta evoluutiota, ihminenkin on äärettömän monimutkainen olento. TIETOUSKOINEN lääkäri ei pysty siksi vastaamaan sairauksien syihin ja hoitoon. LÄÄKEALALLA VOI AUTTAA AINOASTAAN ”KOKEELLINEN TIETO”. Patonilainen tietousko on harha.

Sana ORTOPEDI viitataan luu- ja tukikudossairauksiin erikoistuneeseen lääkäriin. Ortopedilla (koulutus yhteensä 12 v.) voi olettaa olevan enemmän KOKEMUSPERÄISTÄ TIETOA TUKISAIRAUKSISTA kuin on esimerkiksi tietouskoisella terveyskeskuslääkärillä.

ORTOPEDI voi tietää vastaavista ongelmista muilla ihmisillä, joita olen kokenut kipeässä jalassani, ja ortopedi voi tietää, miten niitä on hoidettu tehokkaimmin.

Minua kiinnostaa ORTOPEDI nimenomaan ”KOKEELLISEN TIETÄMYKSEN” johdosta. Kuuden vuoden erikoistuminen alaraajojen ongelmiin voi tuoda esiin vastaavia seikkoja kuin olen itse kokenut.

***

Kirjoitin viimeksi Suomen oikeusasiamiehelle seuraavan kirjeen:

”Kauhavalla 21.10.2021, EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES

Vuonna 1920 kuollut sosiologi ja akateemikko Erik Allardt on kirjoittanut (Suomi muutosten yhteiskunta, 1989, toim. Pertti Suhonen) filosofi ja kulttuuritutkija Ernest Gelneristä huomionarvoista. Gelnerin mukaan KANSALLINEN VALTIO JA MAATALOUSYHTEISKUNTA OVAT VASTAKOHTIA.

NATIONALISMIN SYNTY (LÄHDE: Wikipedia ”Ernest Gelner”) oli seurausta TEOLLISTUMISEN aiheuttamasta rationalisoinnin tarpeesta, joka pakotti hävittämään MAATALOUSYHTEISKUNNASSA paikallisyhteisöjen ja säätyjen välllä vallinneet KULTTUURIEROT (vrt. tätä Benedict Andersonin nationalismin analyysiin ”Kuvitellut yhteisöt, Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua”). Vanhoista maatalouskunnista (Lapuan suurpitäjään kuuluneet: Kanta-Kauhava, Ylihärmä, Alahärmä, Kortesjärvi) kootulla nykyisellä Suur-Kauhavalla vallitsee KULTTUURI, jota voisi kutsua ”VÄÄRIN YMMÄRRETYKSI NATIONALISMIKSI”.

KAUHAVALAINEN NYKYKULTTUURI ON monin kohdin KAUKANA SUOMEN TASAVALLAN TASA-ARVOKULTTUURISTA.

Kymmen vuotta Kanta-Kauhavalla ”ulkopuolisena” (Kanta-Kauhavan ainoana arkkitehtina) asuttuani olen oppinut ymmärtämään paikallisen KULTTUURIN juontavan 400 vuotta paikkakunnalla jatkuneesta MAATALOUSYHTEISKUNNASTA. Siinä ihmiset jaetaan ”OMIIN” ja ”ULKOPUOLISIIN”. Se on NATIONALISMIN vastaista koska KANSALLISVALTIOSSA koko kansa pyritään YHTENÄISTÄMÄÄN JA YHDENMUKAISTAMAAN. Ja samalla kohtelemaan kaikkia tasa-arvoisesti (Suomi on perustuslain mukaan TASAVALTA).

*

Vuonna 2003 kuolleen filosofin ja akateemikon Georg Henrik von Wrightin kirjassa ”TIETO JA YMMÄRRYS”, 1999, sivu 74 sanotaan, että ”On ajateltavissa, että TEOLLISEN (suurennos JP) ja teknifioituneen yhteiskunnan komplikaatiot ovat niin suuria, että demokraattisen (kansanvaltaisen lisäys JP) osallistumisen virallisiin päätöksentekoprosesseihin täytyy ajan mittaan kuihtua tyhjäksi kannattamisen tai vastustamisen mahdollisuudeksi käsittämättömien vaihtoehtojen edessä.”

Suomalainen UUSI LÄÄKEHOITO- JA TIETOYHTEISKUNTAKOKEILU (suomalainen digimaailma) on kansalaisille niin vieras ja vaikea, se on päättymässä valtiolliseen sekasortoon. Tähän taustakuvaukseen täytyy lisätä se, että nykyisten kansallisten terveysasemien TERVEYSPOLITIIKAN TAUSTALLA ON VANHA NATIONALISTINEN KANSANTERVEYSAJATTELU.

*

Minulla on ollut 2010-luvun puolestavälistä lähtien kipuja oikeanpuoleisessa jalassani. Kun jalkani alkoi oireilemaan, kävin ensimmäiseksi Kanta-Kauhavan Terveystalon lääkärillä ja sain sitä kautta (käynti Seinäjoen yksityisellä Terveystalolla) tietää sen, että jalkahermoni ovat terveet. Kävin myöhemmin Seinäjoella akupunktiossa ja jalkani parani itsestään.

Mutta sama jalkaongelma alkoi vuosi sitten tulla uudestaan.

KÄVIN siksi (keväästä 2021 lähtien) monta kertaa KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TERVEYSASEMALLA KANTA-KAUHAVALLA saadakseni apua vaivaani sekä pyytäen LÄHETTEEN ORTOPEDILÄÄKÄRILLE.

Kanta-Kauhavankin terveysasemalla on töissä pelkästään ”kansanterveyden peruslääkäreitä” (koulutus 6 v.).

Kanta-Kauhavalla on (homevaurioiden johdosta purkutuomion saaneessa) edelleenkin osaksi käytössä olevalla vanha terveysasema. Uusi HYVINVOINTIASEMA (terveystalo) on rakenteilla Suur-Kauhavan sivustaan Kanta-Kauhavalle (suurkunnan uusi iso riidanaihe).

Mainitsin monta kertaa Kanta-Kauhavan vanhalla terveysasemalla lääkäreille haluavani ortopedin vastaanotolle. Mutta vasta käynti 20.10.2021 lääkärin (Sini Voltti) vastaanotolla näytti johtavan toivomaani tulokseen eli siihen, että minulle annetaan LÄHETE ORTOPEDIN VASTANOTOLLE.

*

Kanta-Kauhavan terveysaseman vastaanotolle pääseminen tuottaa usein ylivoimaisia esteitä. Esimerkiksi alahärmäläiset tietävät tämän hyvin. Puhelinyhteyden onnistuminen Kanta-Kauhavan terveysasemalle voi kestää tunninkin koska digiyhteys terveysasemalle on niin vaikea.

Paikallisen vanhan väestön rahankäyttökin perustuu siihen, että asukkaat noutavat pankista läjän seteleitä. Pankkikortti ei ole yleisessä käytössä mobiililaiteesta puhumattakaan.

Seuraavan kerran menin 18.5.2021 henkilökohtaisesti terveysaseman vastaanottoluukulle varatakseni lääkärivastanoton. Mutta sain vastaukseksi, että ”ajanvaraus on tehtävissä vain puhelinsoitolla”.

Sain tuon jälkeen soitetuksi KAKSINEUVOISEN TEKOÄLYROBOTILTA lääkärin vastaanottoajan (en muista enää sen ajankohtaa enkä lääkärin nimeä). Koska terveysasemalla ei ollut PÄIVÄN AIKANA MITÄÄN PÄIVYSTYSTÄ, sain ILLAKSI KIIREVASTAANOTTOAJAN.

Muistan tuosta miespuolisesta lääkäristä ainoastaan sen, että hän pyysi minua kävelemään varpaillani kesken kaiken. LÄÄKÄRI EI LÖYTÄNYT MINUSTA MITÄÄN ONGELMAA. Olin hänen mielestään terve. Lääkäri pyysi minua varaamaan heti terveysasemalla uusi ”normaali vastaanottoaika.

Minulle oli siis varattu kiirevastaanottoaika (alkaen 18.00). Kiirevastaanotto oli juuri päättymässä (noin 20.00), kun pääsin lääkärin vastaanotolle. Uusi vastaanottoaika oli kuukauden päästä 14.6.2021.

Ongelmakseni tuli se kuinka selviäisin kipeän jalkaani kanssa kuukauden.

Seuraavana päivänä jalkaani särki kovasti. Lähdin kipuni takia heti aamulla seuraavana päivänä (ilman lähetettä Seinäjoelle ALARAAJOJEN ORTOPEDILLE) kelataksilla. Sain ilman lähetettä Seinäjoen sairaalan päivystyksessä kaksi kipupiikkiä ja selvisin sillä kaksi päivää ilman kipuja. Ostin kauhavalaisesta apteekista läjän vahvaa buranaa. Kelataksi ei suostunut antamaan siihen lupaa jo Seinäjoella. Niillä sekä Kauhavan terveysasemalta saamallani kipupiikillä sekä asemalla käyneeltä lääkäriltä sain muutaman pillerin vahvaa erikoislääkettä kipuun ja koitin selvitä koko kuukauden.

MINUA OLI NEUVOTTU SEINÄJOELLA HANKKIMAAN SEURAAVAKSI ENSIN LÄHETE ORTOPEDILLE.

Seinäjoen sairaalassa on monta ortopedilääkäriä (ymmärtääkseni myös alaraajoihin erikoistunut).

Seuraavan kerran menin aseman vastaanotolle 14.6.2021.

Koska kolesterolipillereitä syödessäni virtsani oli muuttunut hyvin tummaksi, olin lopettanut kolesterolipillereiden käytön kokonaan alkukesällä 2021 (jotta en vaarantaisi munuaisiani). Myöhemmin laboratorionäyte viittasi siihen, ettei minulla ole virtsatulehdusta.

Noin pari kuukautta sitten joku nainen soitti KAKSINEUVOISELTA ja kertoi minun maininneen lääkärin vastaanotolla ortopedista, että sellainen on Suurkauhavan Ylihärmässä.

Tapasin Ylihärmässä 6.8.2021 kuitenkin fysioterapeutin. Noudatin hänen fysioterapiaohjeitaan joka päivä yli kuukauden, mutta siitä ei ole ollut apua. Ennen kuin menin KAKSINEUVOISEN PUHELINSOITON JÄLKEEN Ylihärmän terapeutin luo, luulin tapaavani Ylihärmässä ORTOPEDILÄKÄRIN, mutta niin ei tapahtunut.

Kukaan ei ollut kertonut tuota ennen minulle (sain kuulla asiasta vasta fysioterapeutilta), että minulla on NIVELRIKKO. Kukaan ei ole myöskään kertonut minulle, mitä lääkärin ja terapeutin käyttämä n:o 1 (isolla) ja muut käytetyt erikoissymbolit (kuten ”patrik”) tarkoittavat. Tämä ei ole SUOMEN POTILASLAIN mukaista. Ei myöskään kansalaisten terveyden edistämiseksi tehdyn SUOMEN TERVEYDENHUOLTOLAIN mukaista.

KAKSINEUVOISELLA EI OLE OMAA ALARAAJOJEN ORTOPEDIA (ortopedilääkärin koulutus on 12 vuotta).

TAHDOIN LÄHETTEEN ALARAAJOJEN ORTOPEDILLE, mutta fysioterapeutilta sitä ei voi saada. Kerran Kaksineuvoiselta minulle sanottiin, että minun täytyy vain odottaa.

Toimin Turun virassani (Turun yleissuunnitteluarkkitenti) kaksi vuotta myös KUNTALAISTEN OSALLISTUMISAVUSTAJANA (ainoana koko Suomessa), mutta en tiedä miten kuntalaiselle järjestetään Sote-lain mukainen vastaanotto ja lähete ortopedille.

Ylihärmä fysioterapeutin (OMA KANTA, tekstin loppuosa, iso 1) tarkoituksena on ”lievittää lihasjännityksiä”, jotta oireet lievittyisivät. Kyseistä lievittymistä ei ole kuitenkaan tapahtunut ja suonenveto- ja huimauskohtaukset jatkuvat niin runsaina, lihajännitykset vaikuttavat vain lisääntyvän. Kun tapasin terveysaseman vastaanotolla lääkärin, hänellä oli myös näihin tietouskoisiin seikkoihin omia hyviä näkökulmia.

PYYDÄN EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELTÄ VASTAUKSEN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN:

1. Onko saamani potilaskohtelu ollut Suomen valtion tasa-arvoon perustuvan LAINSÄÄDÄNNÖN mukaista?

2. Tuleeko KAKSINEUVOISEN järjestää minulle LÄHETE ALARAAJOJEN ORTOPEDILLE niin, että kunta maksaa ortopedilääkärissä käynnin kaikki kustannukset?

3. Olisiko pääsy ALARAAJOJEN ORTOPEDIN VASTAANOTOLLE järjestää heti kun sitä ensimmäisen kerran pyysin?

4. Onko KAKSINEUVOISEN Kanta-Kauhavan terveysaseman toiminnassa ja lääkärivastaanotolle pääsyssä moitittavaa?

 

Vaikka SUOMEN VALTIOSTA on pyritty tekemään tasa-aineinen yhtenäistämällä ja yhdenmukaistamalla Suomesta, on tullut hyvin epätasa-aineinen. Lapin ja Ahvenanmaan lisäksi epätasa-aineisuus ilmenee monella muullakin tavalla. Onko se hyvä luonnonmukainen vai huono ilmiö? Koska kunnat ovat yksilöllisiä, se on luonnollista. Yksilövapaus elää vieläkin myös Suomessa jatkuvasta vastarinnasta huolimatta.

Kuka koko Suomea suunnittelee? Koko valtioalueen aluesuunnitteluakin oli. Mutta ei kansainvälisesti.

Ensin tuli KELATAKSI.

Seuraavaksi niin kutsuttu ”SOTE-UUDISTUS”. Se on hyvä esimerkki vaikeatajuisesta epätasa-aineisuuteenkin liittyvästä hallintovaihtoehdosta. Soten yhteydessä säädetään hyvinvointialueiden (uusi hallintotaso) kannalta keskeiset LAIT, kuten LAKI hyvinvointialueesta, LAKI sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja LAKI pelastustoimen järjestämisestä. Mutta kuka voi siihen osallistua ja vaikuttaa?

*

Kirjoitin viimeksi myös toisen kirjeen eduskunnan oikeusasiamiehelle (sisällytin siihen myös lisäosan 13.11.2021). Se on tässä:

Lisähuomautuksia, Kauhavalla 11.11.2021

”SUOMEN TASAVALLAN OIKEUSASIAMIES

Lapuanjokilaaksoon sisältyvän suurkunta Kauhavan kulttuuria on leimannut vuosisatoja maatalouskulttuuri. Kyseinen paikalliskulttuuri estää Suomen valtion kansalaisoikeudet saaneiden suomalaisten tasa-arvoisen kohtelun SUOMEN TASAVALASSA.

Kun muutin 2010 perheeni kanssa Turusta Kauhavalle, minulle sanottiin paikan terveysasemalla, että ”me emme tarvi muita”.

Ennen kuin menin kipeän jalkani johdosta akupunktioon Seinäjoelle, kävin Kanta-Kauhavan terveysaseman vastaanotolla. Lääkäri lausahti tuolloin minulle: ”mitä sä siitä välität”.

Kanta-Kauhavan terveysaseman lääkärin vastaanotolla (yleislääkäri Sini Voltti) kirjoitti kuulakärkikynällä, että ”Lannerangan rtg. Sen jälkeen lääkäri tekee lähetteen ortopedille”.

Hän käyttää potilaskertomuksessaan (kts. omakanta) runsaasti lyhenteitä ja symboleja, joita potilas ei voi ymmärtää mikä on valtion potilaslain vastaista. Hän puhuu pitkässä tekstissään valtaosin asian sivusta.

Olin pyytänyt tuota ennen lähes vuoden monelta Kanta-Kauhavan terveysaseman lääkäriltä LÄHETETTÄ ORTOPEDILLE mutta turhaan. Se loukkaa oikeuttani saada terveyspalvelu nopeasti.

Olen pyytänyt pitkään pääsyä julkisen hallinnon kautta ortopedin (opinnot 12 v.) vastaanotolle koska heillä on kokemusta ja ymmärtämystä enemmän raajasairaudestani kuin on terveysaseman yleislääkäreillä. Heillä ei ole riittävää koulutusta ja kokemusta (opinnot 6 v.) osuvaan selvitykseen kipeästä jalastani. Tässäkin asiassa täytyy pysyä ydinkohdassa eikä puhua paljon täysin asian sivusta.

LÄHETEVALTA JA LÄÄKEMÄÄRÄYSVALTA pohjautuvat konservatiiviseen lääkäriperinteeseen, jossa potilaalla (yksilöllä) ei ole sananvaltaa, nuo vanhat ajattelutavat ja sanat tulee uusia ajan tasalle (sote).

Nykyiseen tasa-arvoiseen lääkäritoimintaan vaikuttaa myös ainakin Suomen perustuslaki, terveydenhuoltolaki sekä potilaslaki.

Yksityiset Terveystalot eivät pyydä lähetettä ortopedin vastaanotolle mutta julkinen hallinto vaatii lähetteen ortopedin vastaanotolle pääsemiseksi. Terveystalot ottavat nyt kuitenkin niin kalliin rahallisen korvauksen lääkäripalvelusta, ettei minulla ole varaa siihen.

Sain selville sen, että Kauhavan kaksineuvoiselta (terveyskeskuksesta) on lähetetty 25.10.2021 Seinäjoen sairaalaan LÄHETE ORTOPEDIN vastaanotolle mutta ajankohta on vielä auki. Kun saan ajanvarauksen, menen Seinäjoen sairaalaan ortopedille.

Tämä seikka sekä se, että Turussa saamani pitkäaikainen hoito ehkä korvaa LÄHETTEEN (2, atooppisen ihottuman VALOHOITO Seinäjoen sairaalassa (Seinäjoen sairaala on lähin paikkakunta, jossa on valohoitolaite).

Siten korvaisin (jos byrokratia joustaa tässä) Kauhavan terveysasemakäynnin lähetteen, on juui sitä osallistumisen ja vaikuttamisen umpikujaan johtavaa kehitystä, josta filosofi G. H. von Wright on kirjoittanut. Kaikki on jo tullut liian monimutkaiseksi.

Jukka Paaso

*

LISÄMAININTA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kauhavalla ei ole atooppisen ihon hoitamiseen tarkoitettua VALOHOITOLAITETTA. Lähin valohoitolaite on tällä seudulla noin 40 kilometrin päässä Seinäjoen sairaalassa.

Sinne pääsyn edellytyksenä on se, että hankkisin ensin Kauhavan terveysasemalta (kuntayhtymä Kaksineuvoiselta) LÄHETTEEN Seinäjoen sairaalaan. Turusta tilattu tietoaineisto (vanha atk) siitä, että olen ollut Turussa (yksityinen lääkäriasema PULSSI, lääkäri Seppo Saari, hän on nyt eläkkeellä) aikaisemmin kymmenisen vuotta ihotautilääkärin hoidossa ja määräyksestä myös VALOHOIDOSSA ei voi korvata Kaksineuvoisen (Kauhavan terveysasema) LÄHETETTÄ. Näin sanottiin minulle Kauhavalla ja Seinäjoella.

Varasin lääkärin vastaanoton puhelinsoitolla LÄHETTEEN saamiseksi VALOHOITOON Seinäjoen sairaalaan. Kauhavan terveysaseman atk-puhelinvastaajalle tehty soitto kesti tunnin ennen kuin pääsin puhumaan ajanvarausasiani. Minulle varattiin aika lääkärille vasta viikon päästä (19.11.2021). Menin siksi heti tuon jälkeen Kauhavan terveysasemalle saadakseni jonkun sairaanhoitajan avulla lääkäriltä sähköisen reseptin avulla viereisestä apteekista vahvemman kortisonilääkkeen (voiteen) kuin lääkäri Sini Voltti oli minulle reseptiin merkinnyt 25.10.2021 (omakannassa on Sini Voltin maininta atooppisesta ihostani). Sain asian kuntoon (voiteen sähköisenä lääkäri Anna Luikin lääkemääräyksenä apteekista), 12.11.2021.

Turussa lääkäri Seppo Saaren vastaanotolla minulla oli kerran iholla kuume. Ihottumani on pahentunut nyt nopeasti huolestuttavasti. Seppo Saaren lisäksi atooppisen ihottumani ovat nähneet nyt myös lääkärit Sini Voltti ja Anna Luiki, mutta siitä huolimatta minun pitäisi mennä julkishallinnon lääkärin vastaanotolle 19.11. saadakseni LÄHETTEEN Seinäjoen sairaalaan IHON VALOHOITOON. Byrokratia ei tässä jousta.

Minulle varattiin kuuden tunnin odottelun jälkeen Kauhavan terveysasemalla alkava KIIREVASTAANOTTOAIKA (12.11.2021) lääkäri Anna Kuikille KORTISONILÄÄKKEEN saamiseksi APTEEKISTA. Aikaisemmin minä odotin turhaan kaksi tuntia KIIREVASTAANOTOLLA (18-20). Toisinaan Kanta-Kauhavan vanhalla terveysasemalla ei ole PÄIVYSTYSTÄ lainkaan.

Johtopäätöksiä

Suurkunta Kauhavan liitoskunnat ovat arvostelle Kanta-Kauhava siitä, että se on panostanut suurkunnan yhteisiä varoja yksipuolisesti kantakauhavalaisten hyväksi (suuret rakennushankkeet, ensin koulu ja nyt uusi ”hyvinvointikeskus” eli terveysasema Kanta-Kauhavan entiseen kirkonkylään). Suurkunta elää nyt ilman yleiskaavaa, se ei ole teetättänyt liitoskuntien tasa-arvoista kohtelua edistävää yleiskaavaa. Liitoskunnat (Alahärmä, Ylihärmä, Kortesjärvi ja Kanta-Kauhava) toimivat nyt ikään kuin omina erillisinä yksikköinä (keskustojen osayleiskaavoitus jne.).

Myös alueen kuntayhtymä Kaksineuvoinen on esiintynyt usein julkisuudessa negatiivisessa valossa. Kaksineuvoisella on ollut esimerkiksi johtamis- ja organisointiongelmia. Nämä ongelmat juontavat siihen, että tällä seudulla vallitsee vieläkin ristiriita maatilakeskuskulttuuriin juontavan perinteen ja tasa-arvoon pyrkivän Suomen valtion välillä. Ristiriitoja ilmenee monilla eri tasoilla (luontosuhteessa, ihmissuhteissa, organisoimisessa, hallinnossa jne.).

Kunnallinen terveydenhuolto on yleisestikin kriisissä myös täälläkin koska terveyspalvelut ovat tulleet myös ”maatalouskulttuurisessa terveydenhuollossa” käsittämättömäksi. Esimerkiksi jos puhelinyhteydellä (tietoyhteiskuntakokeilu) lääkärin vastaanottoajan varaamiseen kuluu soittajalla tunti, systeemissä on vikaa, tämä on potilaslainkin vastaista. Suoraan luukulta ei pääse nyt lääkärin vastaanotolle.

Kauhavan suurkunta (muodollisesti kaupunkikunta) juontaa maatalouskulttuurisen Lapuanjokilaakson historiaan. ”Seinäjoen kaupunki” on entistä maatalouskulttuurista Ilmajokea.

Seudun ”kulttuurinen pintarakenne” on sekoitus vanhaa (esimerkiksi rakennuskulttuuri) ja uutta (esimerkiksi henkilöautoriippuvuus, autot ovat täällä bensakäyttöisiä). Pinnan alla elää tasa-arvoiseksi valtioksi organisoitumisen vastaisia maatalouskulttuurisia piirteitä. Tästä aiheutuu yhteiskunnallisia ongelmia, valtiovallan määräykset jää siinä usein toteutumatta.

Jukka Paaso"


LISÄKIRJOITUS 17.12.2021

VALTIO on uusi EPÄJUMALA (Friedrich Nietzsche, Näin puhui Zarathustra). Martti Luther vahvisti maallista muutosta kohti totaalista tietouskovaisuutta valtioissa.

Käsitteet ”oleminen” ja ”olemassaolo” on mahdollista ymmärtää eri asioina ja samana seikkana. Hegelillä ja Sartrella oli näistä seikoista erilainen käsitys. Hegel ajatteli, että on erikseen ”olion oleminen” ja ”ihmisen oleminen”. Myös Husserlin ja Heideggarin välillä vallitsi erimielisyys näistä asioista. Sartren ja Heideggerin välit olivat huonot, Husserlin ja Sartren välit olivat hyvät.

*

Oikeanpuoleinen jalkani on tullut viimeksi entistä kipeämmäksi. En pysty enää kävelemään, seisomaan enkä istumaan. HÄTÄNUMERO (112) suostui tilaamaan minulle AMBULANSSIN neljän sängyssä viettämäni päivän jälkeen SAADAKSENI KIPUPIIKIN. Minut luvattiin viedä Seinäjoen sairaalaan saadakseni heti KIPUPIIKIN. MAKASIN PAAREILLA keskellä uusia analyyttisia laitteita ja kojeita (olo oli kuin purjeveneen pohjalla). Mutta ambulanssi veikin minut Kanta-Kauhavan Terveysasemalle TUTKIMUSHUONEEN SÄNKYYN koska minulla ei ollut täältä lähetettä piikille Seinäjoelle. Makasin kauhavalaisessa ”maatalouskulttuurisessa KIIREESSÄ” KAKSI TUNTIA ennen kuin ”lääkäri-isäntä” tuli käymään. Potilaslaki ei ole täällä arvossa.

112 vei minut eri paikkaan kuin lupasi, ja kiire on maatalouskulttuurissa vähintään kaksi tuntia.

Entisellä Ilmajoella, nykyisellä Seinäjoella on samanlainen meininki kuin Kauhavalla TAIDEKÄSITYSTÄ MYÖTEN (kts. kirjoituksiani Kulttuurivihoissa).

*

Kun muutimme Perniöstä Lapinjärvelle 1955, kunnassa oli yksi LÄÄKÄRI JA LÄÄKESALKKU SEKÄ SAIRAANHOITAJA. Lääkärillä oli Loviisassa myös yksityinen vastaanotto. Tuon jälkeen terveydenhuolto on paisunut ja kriisiytynyt mielettömyyteen asti VALTION BYROKRATIAN KONEISTONA. Elämme nyt SOSIAALIVALTION KRIISIÄ.

Ennen vanhaan lääkäri tuli sairaan luo, ei päinvastoin.. Nyt terveyskeskuksissa on byrokraattinen toiminta aikatauluineen, suunnitteluun osallistuu lukuisia lääkäreitä ja hoitajia mutta lopputulos pysyy kiistanalaisena.

Uusliberaali (talous) tulosvastuu istuu myös uusliberaalien valtioiden terveydenhuollossa. LÄÄKETEOLLISUUDELLAKIN on suuri suosio noissa olosuhteissa.

Herra- ja orjamoraali elävät vieläkin voimakkaasti maatalouskulttuureissa.

ILMOITUS