TEOLLINEN VALLANKUMOUS ON TUOTTANUT KONEILLA TAVAROITA JO PARISATAA VUOTTA ennennäkemättömän NOPEASTI JA MASSIIVISESTI.

Sitä ennen tavaroita valmistettiin KÄSIN lihastyövoimalla. KÄSITYÖHÖN sisältyy idea tuotteesta sekä tuotteen valmistamiseen liittyvä ”tietousko” ja taito. Työn hinta määriteltiin noihin aikoihin omalla tavalla.

TEOLLISTUMISEN JÄLKEEN tapahtui IHMISJOUKKOJA KOSKENEITA MASSAILMIÖITÄ esimerkiksi Venäjällä (Neuvostoliiton kommunismi) sekä Saksassa (natsivalta). Teollisen vallankumouksen jälkeen on syttynyt kaksi MAAILMANSOTAA. MAAILMANSOTIEN välissä käynnistyneet JUUTALAISVAINOT (ajatus kokonaisen kansan hävittämisestä) toteutettiin ensimmäisen kerran teollisesti.

Teollistumisen ja esimerkiksi näiden yhteiskunnallisten ilmiöiden väliset suhteet ovat vielä selvittämättä.

NYKYINEN TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI ON PARHAILLAAN AIHEUTTAMASSA ”ILMASTONMUUTOKSEN VALLANKUMOUKSEN”. Sen tekemisestä ei voi kuitenkaan sanoa vielä paljonkaan.

”LUONNONKATASTROFIEN määrä on kasvanut RÄJÄHDYSMÄISESTI...” (Yle 1.9.2021). Seuraavasta kansainvälisestä ILMASTONMUUTOSKOKOUKSESTA puhutaan vielä pitkään.

*

”KESKITETTY AY-SOPIMUS” ON OLLUT VALTIOSSA PITKÄÄN KESKEINEN TASA-ARVOKYSYMYS. MUTTA SEKIN SAATTAA OLLA MUUTOSTILASSA.

PAIKALLINEN AY-SOPIMINEN LISÄISI ERIARVOISUUTTA, EIKÄ SEKÄÄN OLISI SAMASSA LINJASSA UUSIMPIEN POLIITTISTEN JA TALOUDELLISTEN SUUNTAUTUMISTEN KANSSA.

*

JOS ”KOLMIKANNASTA” TEHTÄISIIN ”KAKSIKANTA” POIS, PITÄISI JÄTTÄÄ VALTIO.

KANSALLINEN VALTIO on ”AIKANSA ELÄNYT ORGANISOINTISEPITELMÄ”. Sen kuvaukset ovat valtaosin MYYTTEJÄ (esimerkiksi kansalliseepos KALEVALA). Myös monista valtioidean (filosofian) syntymisen aikoihin vallinneista ”TIETOUSKOISISTA KÄSITYKSISTÄ” on luovuttu (esimerkiksi ROTUOPPI).

”VANHA KANSALLINEN MYYTISTÖ kielii nykyajalle vieraasta topeliaanisesta suhteesta KANSANRYHMIIN, LUONTOON JA PAIKKOIHIN (vertaa Suomen nykyiset ALUEUUTISET).

Olen kirjoittanut nationalismin filosofisesta ja mielikuvituksellisista lähtökohdasta usein syystä kriittisesti.

*

VAIKKA VALTIOKSI ORGANISOITUMISESSA EI OLE KAIKKI HUONOA, SITÄ EI VOI PITÄÄ ESIKUVANA HUOMISEN ORGANISOITUMISESSA, sillä siinä täytyy muuttaa ihan kaikki.

SUOMIKIN JOUTUU OMAKSUMAAN TULEVAISUUDESSA ARVOT, JOSSA NOUDATETAAN TÄHÄNASTISIA KANSAINVÄLISIÄ IHMISOIKEUKSIA (pakolaisuus jne.) JA UUSIA KANSAINVÄLISIÄ SUUNTAUKSIA.

KANSAINVÄLISTYMISTÄ ei voi estää, sillä muutos etenee ”evoluution lailla”. MAAPALLON HISTORIAKIN ON OLLUT AINA KANSAINVÄLINEN.

EIVÄTKÄ RISTIRIIDAT LOPU KOSKAAN VAIKKA VALTIOITA TULEE JA MENEE.

TÄRKEINTÄ ON SE ETTÄ ELÄMÄN JATKUMISEN VARMISTAMISESTA VALLITSEE MAAPALLON LAAJUINEN KANSAINVÄLINEN YKSIMIELISYYS.

*

MIKÄ ”VASEMMISTOLIITTO”? PYSTYYKÖ UUSI PUOLUE, NS. ”VASEMMISTOLIITTO” VASTAAMAAN MYÖS ILMASTONMUUTOKSEN HAASTEISIIN?

ESIMERKIKSI METSÄN AVOHAKKUUTA EI SAA HYVÄKSYÄ KOSKA METSÄ ON ”ELÄMÄN KOKONAISUUS”. SEN ARVO EI OLE PELKÄSTÄÄN PUUSTOSSA (RAHASSA MITATTAVASSA PUUTAVARASSA).

MITEN VASEMMISTOLIITON TULISI SUHTAUTUA AKTIVISTIEN (KUTEN ELOKAPINAN) VÄKIVALLATTOMIIN PROTESTOINTEIHIN JA KANSALAISTOTTELEMATTOMUUTEEN VALTIOSSA?

*

Kuinka paljon uuden PUNAVIHREÄN PUOLUEEN perustamisessa (1990) on ollut ”HAVEL-ilmötä”(Vaclav Havel eli elämänsä 1936–2011)?

Kun luin RIITTA KYLÄNPÄÄN kirjaa Utelias mieli, Claes Anderssonin elämä (2020, Claes Andersson eli elämänsä 1937–2019), mieleeni tuli kirjan kappaleesta ”ERILAINEN POLIITIKKO” (s. 205) monenlaisia hankalia kysymyksiä.

1970-luku oli täynnä KOVIA REAALISOSIALISMIN ”MARXISTIS-LENINISTISIÄ ISKULAUSEITA”. Mutta ajan henki ja kulttuuri alkoi muuttua Suomessakin 1980-luvun aikana. Päällimmäiseksi kohosi POSTMODERNISMI JA UUSLIBERALISMI.

Seuraava suuri käännekohta tapahtui, kun NEUVOSTOLIITTO ALKOI HAJOTA 1980-luvun lopulla. Noin 1990 päättyi keskustelu ”SUOMETTUMISESTAKIN”.

*

”Meidän oli päästävä eroon vanhoista dogmaattisista ohjelmista ja vanhasta vasemmistoretoriikasta... Me olimme täynnä intoa, meidän ideologiamme oli punavihreä..." (Claes Andersson mainitsemani kirjan sivulla s. 221).

Irtioton innostuksessa (KESKELLÄ marxilaisen PUOLUEEN HAJAANNUSTA), myös lapsi (filosofi) mene helposti pesuveden mukana.

Ei riitä, että IHMISOIKEUKSIIN lisätään oikeus kulttuuriin, kauneuteen ja itsetuntemukseen (kts. mainitsemani kirjan sivulle 224). Nyt tarvitaan KONKREETTISIA MUUTOKSIA YHTEISKUNNASSA.

HISTORIAN LOPPUA ei tullut. Tulikin USEITA ISOJA YHTEISKUNNALLISIA KÄÄNNEKOHTIA JA ”ILMASTONMUUTOKSEN VALLANKUMOUS”.

*

Käsitteellä ”TEORIA” viitataan ”yleispätevään ajattelutapaan”, jossa pyritään osittamaan jostakin näkökulmasta jokin ilmiö ”huomion arvoiseksi” (pohjautuen esimerkiksi tietämisuskoon).

KARL MARXIA ei pidetä ainoastaan YHTEISKUNTAFILOSOFINA vaan myös SOSIOLOGIFILOSOFINA. MARXILAISEN FILOSOFIAN eräs keskeinen alue käsittelee TALOUSTEORIAA, toinen ”huomion arvoinen Marxin ajattelutapa” koskee VIERAANTUMISTA.

MAAPALLON LUONTOON JA ELÄMÄN JATKUMISEEN MARX EI OTTANUT KANTAA, KOSKA SE EI OLLUT HÄNEN ELINAIKANAAN AJANKOHTAINEN KYSYMYS.

MARX EI VOINUT HUOMIOIDA AIKAKAUTENAAN MYÖSKÄÄN YKSILÖÖN JA IHMISENÄ OLEMISEN VAPAUTEEN LIITTYNEITÄ KYSYMYKSIÄ.

Pitäisikö METSÄNKAATO KIELTÄÄ KOKONAAN? Ja pitäisikö nyt alkaa suosia Kaukoidän BAILAILUHENKISTEN KAUKOMATKOJEN SIJASTA ”PIHAMATKAILUA”?

*

Pidetään filosofoiva lapsi (Marx) PESUVEDESSÄ.

KARL MARXIN (1818–1883) TALOUSTEORIAN MUKAAN KÄSITTEELLÄ ”LISÄARVO” viitataan siihen kuinka paljon omistaja ja työnantaja jättää maksamatta työn tuottamiseksi KATSOTTAVASTA arvosta.

”MARXIN LISÄARVOTEORIA” liittyy siihen kun IHMINEN KÄYTTÄÄ MYÖS KONEIDEN AVULLA HYVÄKSI LUONTOA. LUONTO on enemmän kuin ”MONIMUOTOISUUS” TAI ”VIHREÄ SIIRTYMÄ”. LUONNOSSA ASUU ELÄMÄ.

*

KAPITALISTI YRITTÄJÄ ostaa ensin itselleen TEHDASTONTIN ja rakennuttaa sille KONEELLISEN TUOTANTOLAITOKSEN (TEHTAAN). Palkattuaan tehtaaseensa tavaroiden koneellista tuottamista varten TYÖLÄISIÄ hän saattaa rikastua tehtaan tuottamilla tavaroilla.

TEHTAAN TAVARAT VAIHTUVAT RAHAKSI.

YRITTÄJÄ voi seuraavaksi ottaa yhteyttä PÖRSSIIN (julkiseen kauppapaikkaan) ja sijoittaa osan TAVARATUOTANNON RAHALLISESTA ARVOSTA esimerkiksi ARVOPAPEREIHIN JA RIKASTUA tämänkin toiminnan POHJALTA (pääoman kasautuminen ja arvosijoitusten rahallinen tuotto).

YRITTÄJÄ RIKASTUU TYÖNTEKIJÖIDEN TEKEMÄN TYÖSUORITUKSEN JA PÖRSSIKAUPAN POHJALTA. MUTTA PALKKATYÖLÄISET omistavat useimmiten vain oman työnsä. Marxin ajatus ”KOMMUNISMIN AAVEESTA” (YHTEISOMISTUKSELLISESTA YHTEISKUNNASTA) perustuu tähän.

Työnantajan ja työntekijän välisessä suhteessa valitsee RISTIRIITA. Marxilla on ollut sen ratkaisemisesta ehdotus, mutta kaikki eivät ole siihen yhtyneet.

Samoin IHMISEN EDUN JA LUONNON HYVÄKSIKÄYTÖN SUHTEESSA vallitsee RISTIRIITA. Tätä seikkaa ei osattu pohtia vielä 1800-luvulla.

*

MANIFESTIN PÄÄAJATUS JÄI TOTEUTUMATTA.

MARXIN TALOUSTEORIAN pohjalta voi ajatella, että TEOLLISEN KAPITALISMIN TEHOKKUUS juontaa LISÄARVOON, PÄÄOMAN KASAUTUMISEEN JA KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAAN. Kun tähän lisätään TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN vaatimus siitä, että ”RAHALLE KAIKEN TÄYTYY HAISTA JOKA SUHDE JA HETKI” tullaan nykyiseen ”KAPITALISTISEN TEHOKKUUDEN TOTALITARISMIIN”.

Vaikka tätä näkökulmaa ja käsitystä voidaan arvostella eri näkökulmaista RISTIRIITOJEN MERKITYS inhimillisessä OLEMISESSA JA ELÄMÄSSÄ jatkuu ikuisesti. Siinä musta symbolisoi eri asiaa kuin valkoinen.

YHTEISKUNNALLISTEN olosuhteiden konkreettinen muuttuminen ei hävitä RISTIRIITOIHIN JA VASTAKOHTAISUUKSIIN sisältyvää filosofiaa.

*

REVISIONISTINEN SOSIAALIDEMOKRAATTINEN AATE JA LIIKE on omaksunut MARXIN ALKUPERÄISEN TALOUSTEORIAN ja toimii vieläkin sen pohjalta poliittisena liikkeenä. KANSAINVÄLINEN MUUTOS ON KUITENKIN MURENTANUT MYÖS tätä SDP:N PERUSTAA.

KESKUSTAN (PUOLUEEN) KANNATUKSEN romahdus juontaa ”NATIONALISTIS-ARVOKONSERVATIIVISEN MAASEUDUN JA MAATALOUSYHTEISKUNNAN PALVOMISEEN”. SE ON JOHTANUT VIIMEKSI SMP:N JA PERUSSUOMALAISTEN KANNATUKSEEN KASVUUN.

Mutta jos koko marxilainen filosofiaperintö hylätään kokonaan, se saattaa johtaa taloudellisella ja poliittisella tasolla VAPAAN TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN TUKEMISEEN JA SAMALLA ILMASTONMUUTOKSEN pahentumiseen.

*

ARKKITEHTUURI on ”aikakauden diagnostiikan” kannalta mielenkiintoinen. Tekeekö se ongelmalliseksi itse modernisuuden idean? (Kts. lähemmin Georg Henrik von Wrightin kirjaa Tieto ja ymmärrys, 1999, sivu 243).

Olla funktionaalinen on palvella jotakin TARKOITUSTA. Mutta mitä ja kenen tarkoitusta? Rakennus voi palvella perheen ja yrittäjän tarkoitusta aivan eri tavalla. Tarkoitukset voivat olla myös ristiriitaisia ja ne voivat kuvastaa myös elämismaailman ja yhteiskunnallisen systeemin välistä ristiriitaa.

*

Jos nykyajan rakennuksiin lisättäisiin KORISTEITA kohottaisiko se jotenkin rakentamiseen ja asumiseen sisältyvän ihmisenä olemisen tasoa. ”Onko koriste RIKOS”?

Myös käsite ”KORISTE” (eli ornamentti) herättää hankalia kysymyksiä. KORISTEESEEN sisältyy usein tyylittelyä, geometriaa, symmetriaa ja symboliikkaa. Siinä tyylitellään myös luonnon luonnonmukaiset aiheet. Koriste korostaa ”yhteiskunnallista pakkojärjestystä”

Koristeiden käyttäminen saattaa johtaa saman tyyppisiin ongelmiin kuin ”arkkitehtuurin järkiperäistäminen” (Bauhaus)?

MODERNISUUDEN IDEAA ON SEURANNUT POSTMODERNIN IDEA. Vasta kun postmoderni on päättynyt saatamme kohdata jotain aivan uutta. Ehkä sitä leimaa eniten ”materialistinen maailmankuva”.

*

SÄÄN JA ILMASTON MUUTTUESSA syntyy RISTIRIITA SEN JA RAKENTAMISEN välille. Tämän päivän yhteiskunta on ”SÄHKÖYHTEISKUNTA-KONE”. Se on samalla hyvin haavoittuva yhteiskunta.

*

”VALTIO JA NORMAALIOLOYHTEISKUNTA ON SÄHKÖYHTEISKUNTA”.

SÄHKÖ on monen välivaiheen kautta tuotettu, pitkälle jalostettu energian muoto. Mitä jalostetumpi energia, sitä ”tietouskoisempi tekniikka”.

Tieteenhaaraksi sähkö kehittyi vasta 1700-luvulla, samaan aikaan kun valituksen aate, jota pidetään nyky-yhteiskunnan aatteellisena alkuna. Sähköisiä ilmiöitä tutkitaan esimerkiksi automaation ja elektroniikan yhteydessä.

1800 keksittiin ensimmäinen sähköä tuottava laite. Teollisen vallankumouksen käynnistyessä sähköllä toimivat koneet ja moottorit alkoivat yleistyä teollisuudessa ja kotitalouksissa. Nykyisin esimerkiksi radio, televisio, puhelin ja tietokone toimivat sähköllä. Sähkö sisältyy keskeisesti teknologiseen elämäntapaan. Kaikki eivät pärjää enää edes ilman sähköhammasharjaa.

Ilmastonmuutoksen uskotaan ratkeavan SÄHKÖAUTOILLA vaikka esimerkiksi sähkön tuottamisen sähköautoille YDINVOIMALOILLA tiedetään aiheuttavan ristiriitaisia tilanteita yhteiskunnassa. Maantielle tulee myös jäämään sähkön loppuessa ja sähköautojen rikkoutuessa monia sähköautoja.

Sähköautot eivät pelasta länsimaista kulttuuriamme. Ilman sähköä koko nyky-yhteiskunta pysähtyy.

IHMISEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN JA LUONNON välinen suhde on jo yllättänyt.

Tupa oli ensin yöllä talvipakkasella VALOISA. Sähkökatkosta seurasi hetkessä SÄKKIPIMEYS. Taskulamppu ei toiminut eikä mistään löytynyt uusia pattereita. Kännykkäkin oli sammunut. Talon vesijohto oli vaarassa jäätyä koska vesiputken vastuksessa ei ollut sähkövirtaa. Ulkona satoi katkeamatta lunta eikä maantietä pitkin voinut liikkua.

Jos SISÄLLÄ ei ole SÄHKÖÄ, VETTÄ JA LÄMPÖÄ asuminen saattaa käydä jo nyt mahdottomaksi.

*

NYKYISEN ILMASTONMUUTOSVÄITTELYN aikana on oltu VAITI OTSONIAUKOSTA JA VÄESTÖNRÄJÄHDYKSESTÄ. TOISEKSI viime aikojen uutisoinnista on käynyt ilmi se, että ihminen EI TIEDÄ EIKÄ HALLITSE SÄÄTÄ JA ILMASTONMUUTOSTA.

MYÖSKÄÄN MIKROBIEN JA VIRUSAALTOJEN suhdetta ILMASTONMUUTOKSEEN ei ole haluttu selvittää tarkemmin.

Esimerkiksi sähköllä toimivan KONEELLISEN ILMASTOINNIN JA RAKENNUSKOSTEUDEN aiheuttamista SISÄILMAONGELMISTA (IHMISEN RAKENNELMAN JA LUONNON suhteesta) on esitetty viimeksi uudenlaisia käsityksiä. Niiden mukaan BAKTEEREILLA voi olla isompi merkitys ihmisten sairasteluun RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA kuin esimerkiksi HOMEELLA.

Tälläkin seikalla voi olla joku huomion arvoinen suhde ILMASTONMUUTOKSEEN. KAIKKI ON TEHTÄVÄ HUOMENNA TOISIN MYÖS RAKENTAMISEN YHTEYDESSÄ.

*

Valtiojohtoinen media alkoi pitämään ”katkeamattomalla räksytyksellä Trumpia uutena Hitlerinä”. Samalla USA:n ja KIINAN välit kriisiytyivät TOTAALIKAPITALISTIEN harmiksi niin, ettei kaikki haissutkaan enää rahalle. KAPITALISTIEN RAHALLISISTA TAPPIOISTA TULI VALTAVAT.

Kiina lopetti toimintansa ”länsimaiden halpatyövoimatehtaana”.

NYT KUN ILMASTONMUUTOS ON ALKANUT PURKAUTUA VILLISTI, väestönräjähdykseen liittyvä PAKOLAISUUSAALTO on käynnistymässä.

Samaan aikaan on kriisiytymässä VALTIOINTRESSIN ITSEMÄÄRÄÄMISTAHTO.

*

Ihmiskunta on tullut KÄÄNNEKOHTAAN ennen TOTAALISTA KANSAINVÄLISTYMISTÄ.

KATASTROFITKIN HAISEVAT VIELÄ HETKEN RAHALLE. Jos jossakin on esimerkiksi nälänhätä kuivuuden takia kapitalistit ryntäävät tuotteineen kyseiselle alueelle rahan, ei ihmisten takia.

*

Vaikka olen seurannut jo yli kymmenen vuotta ”ULKOPUOLISENA ARKKITEHTINA” perinteisesti maaseutu- ja maatalousvaltaisen Etelä-Pohjanmaan tapahtumia minua kiehtoo palata aina uudestaan pohtimaan syitä moniin täkäläisiin paikallisilmiöihin.

Viimeksi minua on kiinnostanut USKOHOITOON JA -LÄÄKITSEMISEEN liittyvät seikat. Siihen sisältyy HURMOKSELLISUUTTA samalla tavalla kuin alkuaikojen HERÄNNÄISYYTEEN. Samat piirteet sisältyvät myös MODERNIIN LÄÄKETIETEESEEN. Siinäkin ”tieto on uskomus”. ”TIETOUSKO” ja iskulause ”tieto on valtaa” ei tee nykyajan lääketieteestä yhtään parempaa kuin oli ”tohtorilla käynti” käynti ennen vanhaan.

Kauhavallakaan ei voi olla havaitsematta sitä kuinka vanhat ja uudet käsitykset vaikuttavat samanaikaisesti. Myös monet käsitykset valtiosta ovat sekoittuneet lakeuden seutujen omaan maatalousvaltaiseen kulttuuriin.

Perussuomalaisten kannatuksen nousu on ollut Kauhavalla viime vuosina hyvin näkyvää.

*

Ruotsin kruununvallan varhaiskautena Merenkurun seutu oli hyvin läheisessä suhteessa kruunun valtapeleihin ja kruunu pyrki liittämään Suomenniemenkin (Österland) alueita Ruotsiin.

Yhden käsityksen mukaan siinä olisi tapahtunut 1400-luvulla muutos. Tuolloin termiä ”Österland” olisi alettu käyttämään harvemmin ja sen sijasta olisi käytetty enemmän ilmaisua ”Varsinais-Suomi” (Finland) ja sitä kautta uusi ilmaisu olisi levinnyt laajemmalle Suomenniemellä. Kaikki eivät kuitenkaan hyväksy tätäkään historiatulkintaa.

Suomen valtioksi organisoitumiseen ei ole liittynyt koskaan ”henkeä”.

Miksi eteläpohjalaiset ovat aiheuttaneet nuijasodasta lähtien isoja ongelmia suomalaisten pyrkimykselle organisoitua kohti nationalistista valtiollista elämää (aluksi oli vain paavinvalta ja kruununvalta, Ruotsi-Suomea ei ole ollut koskaan)?

VENÄJÄ TEKI 1700-luvun alussa IKKUNAN LÄNSIMAISEEN KULTTUURIIN. Pietari Suuren vallattua 1808 koko Suomenniemen Ruotsilta, se johti suomalaisten ensimmäiseen valtiolliseen organisoitumiseen (autonomia) 1917.

Seuraavaksi venäläiset koettiin täällä KOMMINISMIUHKAKUVANA.

Eteläpohjalaiset kokivat monta kertaa ”idän vihollisiksi”. Myytin mukaan myös ”sudet” ovat osa idän uhkakuvaa.

Puukkojunkkariuden nousu tapahtui autonomian alussa, siksi tuota näkökulmaa voi pitää yhtenä ”venäläisvihan ja häjyilyn yhteen liittymisen historiana”.

Ernest Gellnerin mukaan (lähde: SUOMI MUUTOSTEN YHTEISKUNTA, toim. Pertti Suhonen, 1989, sivu 14) VALTIOTA ei voi määritellä maatalousyhteiskunnassa kulttuuristen erojen (erityisesti kielen) perusteella. Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa kulttuuri ja maallinen valta eivät tarvitse toisiaan. KANSALLISVALTION muodostaminen on totaalisessa maatalousyhteiskunnassa mahdottomuus. Yhdenmukaisessa TEOLLISESSA yhteiskunnassa VALTION muodostaminen on sitä vastoin mahdollista.

MAATALOUSVALTAISESTA ETELÄPOHJAMAASTA PUHUTTAESSA MAINITAAN USEIN NUIJASOTA JA HÄJYT (VÄKIVALTA)mutta ei esimerkiksi todennäköisiä HÄJYJEN TEKEMIÄ RAISKAUKSIA (SEKSUAALISUUS). KÖRTTILÄISYYSKIN tunnetaan melko hyvin (USKONNOLLISUUS), samoin esimerkiksi TAIDEKÄSITYS (Alahärmän Juhani Palmu, Seinäjoen ”maaseututaide” jne.). Miksei näitä muita seikkoja ole huomioitu?

Kauhavalla voi tehdä havaintoja siitäkin, kun MAATALOUSVALTAISESESSA MAATILAKESKUKSESSA saatetaan oman kulttuurin ja valtioksi organisoitumisen välisessä ristiriidassa väheksyä MONIPUOLISTA AMMATILLISTA ERIYTYMISTÄ (ja omaan yksilölliseen ammattiin pyrkimistä).

*

Näiden muutosyksityiskohtien taustalla oli laajempi muutosprosessi, jossa muotoutui VENÄJÄN SUURVALTA.

Jos Ruotsi olisi voinut laajentaa Österlandia pitkälle itään, Ruotsista olisi tullut suurvalta. Sigismundin johtama PUOLA-LIETTUAN SUURVALTAA voi pitää syystä ruotsalaisena suurvaltahankkeena.

*

Kaikki muuttuu koko ajan mutta kaikki muuttuminen ei ole edistystä.

Kun kaikki muuttuu, tapahtuu samanaikaisesti eteenpäin ja taaksepäin menoa.

Olen löytänyt täällä Kauhavalla myös ”paikan kulttuurisäännöstä poikkeavia merkkejä”. Esimerkiksi ripauksen jugendista rakennuksessa. Mutta noissa merkeissä ei ole ollut pienintäkään merkkiä ”eksistentialisisesta vapautumisesta”.

*

Historiaa (jo elettyjen aikojen kuvauksia) voi kirjoittaa lukemattomilla eri tavoilla. Historiateksti syntyy suhteuttamalla kaikenlaista moniin ilmiöihin. Historiankirjoitus on aina satujen sepittelyä.

Jos selvittää esimerkiksi sukuhistoriaa tärkeintä siinä ei ole löytää arkistotiedoista jotain ”komiaa ja ihailtavaa” eikä ”hyvin halveksittavaa” (kuten rikollisuutta) vaan esimerkiksi maatalousyhteiskunnan aikaisia avioliittoja lähiomaisten kanssa (jottei suvun omaisuus siirtyisi ”ulkopuolisille”), sillä niillä on suuri vaikutus esimerkiksi perinnöllisiin sairauksiin.

*

TOISEN MAAILMANSODAN jälkeen muutokset ovat ravistelleet tätä maailmaa monin tavoin. Jo ennen Berliinin muurin purkamista ja Neuvostoliiton hajoamista.

VALLAN MUOTOUTUMISESSA” on tultu viimeksi tarkoin vartioitujen RAJOJEN JA PAIKKOJEN (ALUEIDEN) palvomiseen. Valtioiden maapallon muuttaminen on siksi vaikeaa suurista ILMASTOUHISTA huolimatta.

Elämme nyt syvällä keskellä hajanaisuutta ja uusien päämäärien etsintää?

Filosofeille on nyt pohdittavaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin?

*

Mikä tekee nyt vasemmistoliitosta (puoluevalta) vasemmistolaisen ja mikä kokoomuksesta oikeistolaisen (puoluevalta)?

Marxilaisuudestakaan ei saa tehdä dogmia, jota ei saa arvostella. Esimerkiksi Sartren eksistentialistina kirjoittama kirjoitus ”Dialektisen järjen kritiikki” (1957–1960) on marxilaisen filosofian kritisoimista.

Jean-Francois Lyotardin raportin Tieto postmodernissa yhteiskunnassa (1985) pääajatus on se, että ”TIEDON PERUSTA” on siirtynyt modernista postmoderniin tilaan myös kapitalistisessa lännessä.

*

Atk lisää dataa ja informaatiota mutta ei”tietämistä ja tietoa”.

Kameran (koneen) kuva saattaa informoida siitä, että minulla on ”NIVELRIKKO”, mutta kyseiseen tapahtumaan ei sisältynyt ”tietämistä”.

Usko yleispätevään ”moderniin järkitietoon” on romahtanut. Valtio on tulossa tarpeettomaksi kun yleismaailmalliset kulttuurit muotoutuvat vauhdilla.

Länsimaiden suuri erehdys on ollut se, kun Platonin ideaopista saakka on uskottu ihmisen tietämis- ja hallitsemiskykyyn.

Ihminen on nyt avuton KAAOKSELLISESTI ETENEVÄN ILMASTONMUUTOKSEN edessä.

*

KAPITALISTIT ovat arvioineet ensimmäisen kerran täällä Suomessa itse itseään (taloutta ja yhteiskuntaa kokonaisuutena) ”Ekonomistit Ylelle: Ilmastonmuutoksesta on tulossa SOKKI TALOUDELLE...” (tietouskoiset suomalaiset asiantuntijat, Yle 23.8.2021).

”Kaikki on silti meidän käsissämme”. Mutta muutoksen mahdollisuudesta, ettei kaikki olekaan ihmisen hallinnassa, ei ole vielä ollut uutista.

SUURI MUUTOS on etenemässä, ”Amerikan aika on loppu”.

Euroopasta alkanut länsimaisen kulttuurin ylimielisyys ja itsevarmuus on äskettäin romahtanut (kts. Yle 26.8.2021). Tästä on näkynyt pitkään ”KYLMÄN SODAN” jälkeen jo pitkään monenlaisia merkkejä.

”Afganistanin kriisi” on todistanut siitä, että näin on. Uusi ”maailmanpoliisi” on nousemassa valtaan.

KIINA SEURAA NYT SIVUSTA MUUTOSTA ja toimii ehkä vasta myöhemmin.

ILMASTONMUUTOS on aiheuttamassa maapallolla suuren ja syvän kansainvälisen muutosprosessin, josta emme voi tietää etukäteen mitään varmaa.

ILMOITUS