"Me tiedämme, ettette te RAKASTA RYSSÄÄ niin kuin osa kansastamme tekee, vaan kysytään, osaatteko VIHATA sitä." (Elias Simojoki, luterilainen pappi, Akateemisen Karjala-Seuran äärioikeistolainen perustajajäsen, lähde: Matti Klinge: Vihan veljistä valtiososialismiin, 1972, sivu 63). 

"Puntis reissumme Aunuksen kaupunkiin/oli vain väliaikainen... Suomen naisia ei seuraamme tarvita ei/ne on heillä saksalaisien... Suomen poika, jos seuraansa tarjoaa/lyhyt vastaus kuuluu 'niks'" (ote vanhasta toisen maailmansodan aikaisesta laulusta. jossa IHAILLAAN SAKSALAISIA SOTILAITA).

*

Olli Mäenpään kirjan Hallinto-oikeus (1991, sivu 75) mukaan RANSKAN JA SAKSAN HALLINTO-OIKEUDEN teoreettiset perusteet muodostuivat erilaisiksi. 

Ranskan ja Saksan väliset suuret KULTTUURIEROT tulevat tässäkin yhteydessä näkyviin. 

Ranskalaisessa teoriassa korostettiin hallinnon tehtäviä julkisten palvelujen tuottajina ja yleisen edun toteuttajina. Sitä vastoin saksalainen teoria painotti hallintoa JULKISEN VALLAN KÄYTTÄJINÄ käyttäjänä ja hallinnon sidonnaisuutta LAKIIN. 

Ranskaa pidettiin 1800-luvun jälkipuoliskolla Saksan päävihollisena HAJANAISEN SAKSAN YHTENÄISTÄMISEKSI.  

Suomessa omaksuttiin vuosisadan vaihteessa miltei yksinomaan mainittu saksalaisperäinen teoria, jossa näkyy kurinalaisuus ja ehdoton uskollisuus absoluuttisena henkenä pidettyä valtiota kohtaan. 

Saksan ja Suomen historia on ollut tämän mukaisesti hyvin verinen. 

Siinä on ollut tärkeintä koko kansan yhtenäistäminen ja yhdenmukaistaminen valtiovallan toteuttamiseksi (suomalaisessakin nationalismissa valtio on henki).  

Ennen Suomen itsenäistymistä tänne haaveiltiin myös hallitsijaa Saksasta. 

Suomi on omaksunut myös luterilaisen uskon ja kansankirkon Saksasta. "Uskonpuhdistaja" Martti Luther oli juutalaisvihaaja. 

Lutherin mielestään JUUTALAISET (joita hän vertasi myös ROTTIIN) pitäisi ajaa pois Saksasta, heidän talonsa tulisi purkaa ja juutalaiset tulisi sijoittaa vain seinättömään vajaan tai talliin, kuten mustalaiset...surkeuteen ja vankeuteen. Näitä ajatuksia toteuttivat myöhemmin Hitler, Göring ja Himmler MAAILMANHISTORIAN ENSIMMÄISISSÄ KANSANTUHOAMISLEIREISSÄ.    

TEOLLISET KUOLEMANLEIRIT (ns. keskitysleirit) suunniteltiin tehokkaina RUUTUKAAVOINA insinöörien ja arkkitehtien pöydillä. KUOLEMANLEIRIN TYÖNTEKIJÄT viettivät illat kotona vaimon ja lasten kanssa.  

Suomi on vieläkin hyvin rasistinen maa. Uskomuksellinen viha erilaisuutta kohtaan on omaksuttu täällä SAKSASTA. 

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana Suomella oli läheiset suhteet saksalaiseen militarismiin. Maailmansotien aikaiseen Suomen ja Saksan väliseen yhteistoimintaan sisältyy paljon avoimia arkoja kysymyksiä.  

*

Suomen ja Saksan läheisten suhteiden alkuperä liittyy alun perin KANSALLISFILOSOFI J. V. SNELLMANIIN, joka oleskeli välillä myös MAATALOUSVALTAISESSA ALAHÄRMÄSSÄ. Snellman ammensi Suomen itsenäistymiselle perustaa saksalaisen idealismin sekä ankaran hegeliläisen valtiofilosofian pohjalta. 

Snellmanin kävi Saksassa perehtymässä Hegelin nationalismifilosofiaan. Snellmanin tekemä väitöskirjakin liittyi Hegelin ajatteluun. 

Lännen "kuningasvallan" ja idän "keisarivallan" välissä kasvaneille (idästä Sisä-Venäjältä tänne tulleille) suomalaisille Snellman ehdotti (suomen ruotsimieliseen eliittiin kuuluneena) KANSALLISTUNNON rakentamista LÄNTISTEN KULTTUURIARVOJEN pohjalta. 

*

Turun Koroistenniemi (piispanistuin) ei ole sattumalta nyt palvottu läntisen valtakirkon alun perin linnoitettu paikka. 

SUOMEN VALTION YLIMMÄT KULTTUURIARVOT olisi kuitenkin voitu valita myös IDÄSTÄ. Ja suomalaisuuden tilalle olisi voitu valita esimerkiksi "karjalaisuus". Ja kansalliskieleksi olisi voitu valita esimerkiksi savo. 

NATIONALISTISEN HISTORIANKIRJOITUKSEN termi "RUOTSI-SUOMI" on pelkkä myytti, sillä ennen vuotta 1808 oli pelkästään RUOTSI JA RUOTSIN ÖSTERLAND (Itämaa).

*

OBJEKTIIVISUUS eli yleispätevyys on TIETOUSKON JA TIETEELLISYYDEN peruspiirre. OBJEKTIIVISUUSAJATTELUSSA uskotaan, että ihminen kykenee löytämään TIEDON JA TIETEEN avulla lopuksi YHDEN TODELLISUUDEN. 

SUBJEKTIIVISUUSAJATTELUSSA (fenomenologia ja eksistentialismi) ei uskota OBJEKTIIVISUUSKÄSITYKSEEN. SUBJEKTISESSA tarkastelussa jokainen ihmisyksilö on ainutkertainen ja erilainen henkisesti ja fyysisesti. 

SUBJEKTIIVINEN OLEMISAJATTELU on samalla hegeliläisen NATIONALISMIN vastainen. 

SUBJEKTIIVISUUSAJATTELIJAT vastustavat kokonaisen kansan YHTENÄISTÄMISTÄ JA YHDENMUKAISTAMISTA mikä tekisi onnistuessaan tuosta kansasta YHDEN TOTUUDEN OBJEKTIIVISUUSTUKIPYLVÄÄN.       

ETELÄPOHJALAISET NUORET ovat täyttäneet NUORISOSEURANTALON (NS) pihan KOPPIKSILLA JA TRAKTOREILLA. Aikuisina he ajavat oman henkilöautonsakin PELLOLLE.  

Tämä merkitsee patavanhoillista maalaisliittolaiskeskustalaista kasvatusta YKSITYISAUTOILUN VARASSA TOIMIVAAN ELÄMÄNTAPAAN JA ALUERAKENTEESEEN. 

Heidän ylimpänä tavoitteenaan on pitää koko SUOMEN VALTIOALUE asutettuna SUOMALAISILLA. 

Tässä on samalla MAATALOUSELINKEINOA RUMMUTTAVAN ALKIOLAISEN KESKUSTAPUOLUEEN niin sanottu "ILMASTOTEKO". 

KESKUSTAPUOLUE on siis iso haitta ILMASTONMUUTOKSENKIN kohdalla.    

*

TONI PAKKALAN tuoreen väitöskirjan mukaan ILMASTONMUUTOS lisää VAURIOITA RAKENNUKSISSA JA RAKENNETUSSA MILJÖÖSSÄ (alueessa). Tästä saatiin ensimmäinen hyvä esimerkki kun rakennusvalvonta ja rakennustarkastaja (ei terveystarkastaja) laittoi Suomessa rivitalon asumiskieltoon (talo tyhjennettiin asukkaista). Esimerkiksi sadevesiviemäröinti tulee olemaan jatkossa kovilla ilmastonmuutoksen aiheuttamien sateiden johdosta. Tämän tyyppisiä rahallisia kustannuksia yhteiskunnalle ei osata vielä edes arvioida. 

*

IHMISENÄ OLEMINEN tapahtuu "TÄSSÄ JA NYT". Siitä mitä on jo OLLUT ei voi tehdä muuta kuin sepitelmiä (historia). 

HISTORIANKIRJOITUS on ikuisesti kiistojen kohteena. YKSILÖN ELÄMÄN AIKAISESSA OLEMASSAOLOSSA voi erottaa erilaisia OLEMASSAOLOVAIHEITA mutta niihin sisältyvistä yksityiskohdista (jo eletystä aikakaudesta, historiasta) on parasta olla vaiti.    

*

Tein tammikuun lopulla (29.1.2020) SUOMEN OIKEUSKANSLERILLE kantelun, jossa käsitellään "koulunkäyntipakkoa" sisäilmaongelmallisessa koulussa ja lapsen oikeutta luonnolliseen kasvuun. 

Siitä käy ilmi KEINOTEKOISEN NATIONALISTISEN VALLANKÄYTÖN korostamisen sekä LUONNOLLISEN IHMISENÄ OLEMISEN JA KASVAMISEN välinen jännite ja ristiriita. 

Oikeusnormit ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. 

SUOMEN PERUSTUSLAIN mukaan 

"LAPSIA on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee  saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti (6 §). Perustuslain mukaan (7 §) "jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen...".   

Perustuslaissa ei kuitenkaan kerrota esimerkiksi siitä, millaisesta VAPAUSKÄSITYKSESTÄ tuossa laissa puhutaan. 

Esimerkiksi Immanuel Kantin mukaan VALTIOLLA ei ole oikeutta rajoittaa kenenkään vapautta (vrt. Hegelin vapauskäsitys). Esimerkiksi "vapautta johonkin" kutsutaan POSITIIVISEKSI VAPAUDEKSI ja "vapautta jostakin" NEGATIIVISEKSI VAPAUDEKSI. Vapauskäsitys, jota minä arvostan, on "eksistentialistinen vapauskäsitys" sillä siihen sisältyy VAPAUS "ITSELLEEN OLEMISEEN".     

 

Kanteluni OIKEUSKANSLERINVIRASTOON oli seuraava: 

 

SUOMEN OIKEUSKANSLERI 

Oikeusvaltiossa vanhemmilla on oikeus puolustaa omaa lasta jos häntä uhkaa vaara. 

Kuntaliitoksella muodistetussa KAUHAVAN suurkunnassa on väitelty viime vuosina liitoskuntien välisestä tasa-arvosta sekä koulunkäyntiin vaikuttavasta koulurakennusten sisäilmaongelmista eli "homeongelmista". 

Keinotekoisesti organisoidun VALTIOINSTITUUTION sekä KOULUINSTITUUTIOTA käyvien koululasten luonnollisen kasvun välisestä ristiriidasta ei ole kuitenkaan Kauhavalla keskusteltu. 

1950-luvulla rakennettu Kanta-Kauhavan KUNNANTALO purettiin pari vuotta sitten koska muutamat talon aikuiset olivat oireilleet rakennuksen "sairaasta sisäilmasta" johtuen. 

Kauhavan entisessä kirkonkylässä käydään nykyisin uusista koulunkäyntijärjestelyistä johtuen PERUSKOULUN YLÄASTETTA SAMANAIKAISESTI kahdessa eri rakennuksessa. 

Kunta päätti aikaisemmin purkaa yhdellä kertaa monia syrjäkyläkouluja" ja toimenpidettä perusteltiin vanhojen koulujen "homeongelmilla".  

Lisäksi Kauhavan suurkunta päätti rakennuttaa Kanta-Kauhavan keskustaan UUDEN ISON MONITOIMITALON, johon tulee myös UUSIA KOULUTILOJA. Ennen uuden monitoimitalon/koulun valmistumista päätettiin organisoida ala- ja yläasteen koulunkäynti keskustassa.     

Toinen mainituista 1950-luvun rakennuksista (kunnantalo ja vanha koulu) on NELJÄ VUOTTA VANHEMPI kuin "hometalona" purettu entinen kunnantalo. Koska kyseinen 1950-luvun koulu on rakennettu samalla rakennustekniikalla kuin entinen kunnantalo syystä voi olettaa, että tuossakin koulussa on kyse "hometalosta". 

Jos näin on koulunkäynti siinä ei ole vaaratonta. 

Yläastetta käyvät (murrosikäiset) lapset joutuvat viettämään "kaksinapaisen koulunkäynnin aikana" osan kouluajasta kyseisessä 1950-luvun rakennuksessa. Koulunkäynti samanaikaisesti kahdessa eri rakennuksessa ei ole myöskään ongelmatonta.   

Toinen kohde, jossa yläasteen oppilaat viettävät osan koulupäivästä on ns. Y-talossa eikä senkään "terveellisyydestä" ole ehkä varmuutta.

Sisäilmaongelmallisessa rakennuksessa ihminen voi sairastua ELINIKÄISEEN SAIRAUTEEN (kuten astmaan). Varsinkin koululasten kohdalla sairastuminen voi olla dramaattista.  

KAHDEN kaukana toisistaan sijaitsevan ERI RAKENNUKSEN KÄYTTÖ RINNAKKAIN KOULUNA on myös LIIKENNETURVALLISUUDEN kohdalla ongelmallinen, lisäksi se on ongelmallinen esimerkiksi VESISATEELLA ja kovilla PAKKASILLA.

Tyttäremme Helmi Kankaanpää (13 vuotta) on tullut MURROSIKÄÄN. Siitä johtuen hänen mielenkiintonsa on kohdistunut luonnollisesti viime aikoina muihin seikkoihin kuin koulunkäyntiin. 

Hän ei ole suostunut murrosikäisenä KOULUBUSSILLA KOULUUN LÄHTEMISESTÄ.   

Koska keinotekoisesti organisoidun yhteiskunnan viranomaiset ovat kokeneet Helmin tilanteen ongelmaksi, he ovat pyrkineet ratkaisemaan syntyneen yhteiskunnan ja yksilökehityksen välisen RISTIRIIDAN niin, että konfliktin oikea panopiste on valtio-orgaaniin suhteessa olevassa koulunkäynnissä. 

Siis ensin KOULUNKÄYNTI ja vasta sen jälkeen YKSILÖN LUONNOLLINEN KEHITYS.  

Kyseinen RISTIRIITA voi johtaa pahimmassa tapauksessa LASTA VAHINGOITTAVIIN TOIMENPITEISIIN SEKÄ KONFLIKTEIHIN LAPSEN KOTONA. 

Pyydän tutkimaan tämä asia OIKEUSVALTIOPERIAATTEEN pohjalta 

(koulunkäynti samanaikaisesti kahdessa ei pisteessä (tilanteessa, jossa ainakin toinen kahdesta koulusta saattaa olla lisäksi "hometalo") sekä lapsen oikeus kasvaa luonnonmukaisesti "murrosikä" eli aikuistumiseen liittyvät kehitysvaiheet).

Jukka Paaso

Lisäsin ALKUPERÄISEEN KANTELUKIRJEESEENI (päivätty 29.1.2020) myös LIITEKIRJOITUKSEN. Olin kirjoittanut sen alun perin tietokoneella Kauhavan PERUSTURVAN perhetyöntekijälle mutta jostakin syystä se palautettiin minulle (esto, luultavasti tietokonerobotin toimesta). 

*

Seuraavaksi sain oikeuskanslerin virastosta 24.2.2020 päivätyn vastauksen kanteluuni. 

Sen oli allekirjoittanut vanhempi oikeuskansleri ANU RÄTY.

Oikeuskanslerinviraston vastaus oli seuraava:

 

Jukka Paaso

Kirjoititte 29.1.2020 oikeuskanslerille osoittamassanne kantelussa koulurakennusten sisäilmaongelmista Kauhavan kunnassa. 

Esittelin asianne oikeuskanslerin sijaiselle. Hänen ratkaisunsa oli, ettei kanteluanne ryhdytä enemmälti tutkimaan. 

Kantelunne on siinä määrin yksilöimätön, ettei siitä ilmene mitä viranomaisen menettelyä pidätte virheellisenä ja millä perusteella. Mikäli haluatte, että kantelunne tutkitaan se tulee yksilöidä tarkemmin. Ohjeita on löydettävissä oikeuskanslerinviraston verkkosivuilla www.okv.fi. 

*

Kirjoitin 2.3.2020 oikeuskanslerinvirastoon uuden kantelun samasta asiasta. 

UUSI KANTELUKIRJEENI on tässä:

 

Kauhavalla 2.3.2020

SUOMEN OIKEUSKANSLERI 

 

Sain virastoltanne 24.2.2020 päivätyn vastauksen 29.1.2020 tekemääni kanteluun. 

Ilmoititte minulle, että kanteluani ei ryhdytä enemmälti tutkimaan koska kanteluni on "siinä määrin" yksilöimätön.   

Oikeusvaltiossa on pääasia kansalainen, ei se kuinka kansalainen hallitsee esimerkiksi hallintomenettelylakia. 

Haluan, että kanteluni tutkitaan Suomen oikeuskanslerinviraston toimesta. 

YKSILÖIN tällä uudella (toisella) kantelullani sen, mitä virastonne tulee tutkia. 

1. Kanteluni koskee kahta peruskoulun yläasteen käyttöön otettua rakennusta Kauhavan entisessä kirkonkylässä, molemmat taloista ovat luultavasti vaarallisia sisäilmaongelmaisia (hometaloja) (A) sekä peruskoulun yläasteen OPETUSJÄRJESTELYÄ 2019-2020 (koulunkäynti samanaikaisesti kahdessa eri rakennuksessa, B), johon ei sisälly kokonaisvaltaisesti toimivaa koulunkäyntijärjestelyä (esimerkiksi talven kovilla pakkasilla ja rankkasateilla kyseinen "kahden koulutalon järjestely" on myös terveellisyys- ja turvallisuusongelma oppilaille).    

Haluan, että kunnan viranomaisten toiminnan LAILLISUUS tässä asiassa tutkitaan. Huomiota tulee kiinnittää tuolloin kahteen seuraavaan seikkaan (kohta 2 ja 3): 

2. Kyseisten koulurakennusten TÄMÄNHETKISISTÄ SISÄILMAONGELMISTA JA KOULUJÄRJESTELYISTÄ ei ole ollut saatavilla julkisesti tietoa.  

Haluan siksi, että kyseisten rakennusten tämänhetkiset sisäilmaongelmat ja tähänastinen koulujärjestely (koulunkäynti samanaikaisesti kahdessa eri rakennuksessa) selvitetään ja että tutkimustuloksista kerrotaan virallisesti kunnan asukkaille.

3. Samassa yhteydessä kunnan tulee kertoa, ovatko jotkut oppilaat tai aikuiset JO OIREILLEET tai SAIRASTUNEET (esimerkiksi ASTMAAN) kyseisissä rakennuksissa SISÄILMAONGELMIEN JOHDOSTA. 

Koulunkäynti olisi pitänyt järjestää tässäkin tapauksessa ENNALTA HALLITUSTI JA SISÄILMAN OSALTA TERVEISSÄ KONTEISSA (koululuokat) samalla tavalla kuin on tehty muualla SUOMESSA. 

Jukka Paaso, arkkitehti 

*

Tein tähän uuteen kantelukirjeeseeni 3.3.2020 seuraavan lisäyksen: 

 

LISÄYS KANTELUKIRJEESEENI (kirjeeni on päivätty 2.3.2020) 

Kanteluni koskee "kanta-Kauhavan" peruskoulun yläastetta ja sen 8.8.2019 alkanutta lukuvuotta 2019-2020. 

YLÄASTETTA käydään "kanta-Kauhavalla" sijaitsevassa KAUHAVAN YLÄKOULUSSA. Kohteen vanha koulurakennus sijaitsee osoitteessa Lentokentäntie 19. Kyseessä on 1950-luvulla rakennettu muurattu koulutalo entiseltä nimeltä "KESKUSTAN KOULU". Rakennus on tehty pian sodan jälkeen samalla rakennustekniíkalla kuin muutama vuosi sitten hometalona purettu, keskustan koulua nuorempi Kauhavan kunnantalo (kunnantalon työntekijät oireilivat sairaan sisäilman takia).

Toiseksi KAUHAVAN YLÄKOULU toimii osan koulupäivästä (noin kilometrin päässä) Lentonkentäntien koulusta samoissa tiloissa Kauhavan lukion kanssa (ns. Y-talossa).

Kolmanneksi kunta on rakennuttanut Kauhavan entiseen kirkonkylään uutta MONITOIMITALOA, johon tulee opetustiloja myös YLÄKOULULLE (yläasteelle).  

Jukka Paaso, arkkitehti

*

EHKÄ ALKUPERÄISEN LIITEKIRJOITUKSENI merkitystä ei ole täysin ymmärretty esimerkiksi Kauhavan PERUSTURVATOIMISTOSSA sekä OIKEUSKANSLERINVIRASTOSSA Helsingissä. 

Ei ole ehkä ymmärretty sitä miksi puhuin liitekirjoituksessani kulttuurimme epäonnistumisesta ja arvostelin iskulausetta "TIETO ON VALTAA". 

LIITEKIRJOITUKSENI liittyi asuinpaikkaamme (KAUHAVAN Kantolan kylä, Renkolantie 16) ja  sen ominaisuuksiin (VANHA MAATALOUSKESKUS, eräänlainen "PIENOISVALTIO") on harjoitettu ISOJAOSTA LÄHTIEN kolmisensataa vuotta MAATALOUSELINKEINOA JA ASUMISTA. 

Sen aikana on tapahtunut useita RAKENNEMUUTOKSIA. 

KAUHAVAN MENNEISYYS JA NYKYAIKA ON "MAATALOUSELINKEINON JA MAATALOUSKESKUSTEN KYLLÄSTÄMÄ KULTTUURI". Siinä paljastuu samalla monia vakavia  YMPÄRISTÖONGELMIA. 

Kuvasin (suunnittelun ja korjaamisen aikana) VANHASSA MAATILAKESKUKSESSA (Renkolantie 16) havaitsemiani seikkoja eniten TALKOOTYÖNÄ RAKENNETUN ASUINRAKENNUKSEMME kohdalla. 

Samalla paikalla on ollut hirsinen POHJALAISTALO mutta se paloi tulipalossa kesällä 1980. Uudessa talkootyönä tehdyssä asuintalossa asuminen on ollut raskasta varsinkin TALVELLA. 

MAATILAKESKUKSESSA oli alun perin kyse RUOTSIN KUNINGASVALLAN AIKAISESTA TALOUDELLISESTA UUDISTUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUDEN TEHOSTAMISEKSI (SARKAJAON korvaaminen ISOJAOLLA). 

ISOJAKOUUDISTUS ei johtanut ainoastaan esimerkiksi MONIIN TEKNISIIN UUDISTUKSIIN vaan myös ELÄMÄNTAPOJEN, SOSIAALISTEN SUHTEIDEN JA KULTTUURIN MUUTOKSIIN. 

Esimerkiksi SUOMEN SISÄLLISSODAN 1918 yhtenä syynä on ollut MAATILAKESKUKSISSA harjoitettu ILMAISTYÖ (taksvärkki). ILMAISTYÖN TEETÄTTÄMINEN merkitsi ERIARVOISUUTTA.  

Asuinpaikkamme (maatalouskeskusta) ei koneellistettu koskaan. 

MODERNI KONEELLISTETTU MAATALOUSKESKUS on osa kaikista uusinta "KEHITYSTÄ". Nykyinen YMPÄRISTÖKRIISI JA ILMASTONMUUTOS ovat vakuuttavia esimerkkejä siitä, että kyseinen useita satoja vuosia jatkunut uudistettu maataloustuotantoprosessikin on johtanut IHMISEN EPÄONNISTUMISEEN.

TUON EPÄONNISTUMISEN merkkejä löytyy myös esimerkiksi MAATALOUSELINKEINON suhteessa VALTIOON sekä harjoitetussa LUONTOSUHTEESSA (utilistinen luontosuhde) JA ELÄMÄNTAVOISSA (esimerkiksi yksityisautoilun suosiminen).

*

TOISEKSI LIITEKIRJOITUKSENI liittyi tyttäremme HELMIN nykyiseen elämäntilanteeseen "MURROSIKÄÄN. Tuossa IHMISENÄ KASVAMISEN VAIHEESSA Helmi ei ole suostunut lähtemään enää pitkiin aikoihin aamuisin KOULUBUSSILLA KOULUUN. 

MODERNIN YHTEISKUNNAN EPÄONNISTUMINEN näkyy tämän mukaisesti myös "IHMISEN LUONNOLLISEN KASVUN" JA YHTEISKUNNALLISEN SYSTEEMIN välisessä RISTIRIIDASSA. 

SIINÄ KOKONAISEN KANSAN YHTENÄISTÄMISEEN PYRKIVÄ YHTEISKUNNALLINEN SYSTEEMI ei mahdollista YKSILÖN LUONNOLLISTA KASVUA.

HUOMIOIMATTA YKSILÖN VAPAUTTA LUONNOLLISEEN KASVUUN AIHEUTETAAN MURROSIKÄISELLE LAPSELLE PYSYVÄ HENKINEN HAITTA, jote ei voi korjata myöhemmin. 

"NATIONALISTINEN YHTENÄISVALTIO" aiheuttaa myös LASTEN OIKEUKSIEN kaventamista. 

Mutta KANSAINVÄLINEN kehitys kulkee oikeaan suuntaan. 

YK:n ihmisoikeksien julistuksen mukaan ihmisen ainutlaatuiseen ja jakamattomaan ihmisarvoon liittyy hänen oikeutensa tulla kuulluksi omissa asioissaan, toimintavapaus sekä ruumiillinen koskemattomuus. 

YK:n LAPSEN OIKEUKSIA koskevan YLEISSOPIMUKSEN mukaan lapsia koskevissa päätöksissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu ja lapsen oikeus muun muassa yksityisyyteen. 

LAPSILLE kuuluisi myös ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS, mikä kohdistuu YKSILÖÖN JA PIENEEN RYHMÄÄN. AJATUS ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA pohjautuu YKSILÖKESKEISEN KULTTUURIN SUOSIMISEEN.

ILMOITUS